Kommunene - viktige i koronapandemien

Det er Regjeringens mål å holde sykdomsbyrden lav og sørge for at antall pasienter i helse- og omsorgstjenesten er håndterbar under koronapandemien. I dette arbeidet har kommunene en sentral rolle. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.10.2020

Torsdag 12. mars iverksatte regjeringen de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig i Norge. Skoler, barnehager og en rekke andre virksomheter ble stengt ned for å stoppe spredningen av covid-19, koronaviruset. Faren for sykdom og omfattende fravær i vitale samfunnsfunksjoner gjorde at kommunene måtte starte krisehåndtering i en målestokk vi sjelden opplever.

Kommunene har en viktig rolle i å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet og ha lokal beredskap for uønskede hendelser. Kommunene er leverandør av grunnleggende helsetjenester, tjenester til barn og unge, og kritisk infrastruktur som vannforsyning. Det ble viktig å opprettholde disse funksjonene parallelt med testing, smittesporing og behandling av smittede.

Honnør til kommunene

- Mange kommuner opplevde og opplever fortsatt er stort press på personell og øvrige ressurser. De skal ha stor honnør for innsatsen de gjør. De er en svært viktig aktør i nasjonens krisehåndtering, sier Espen Pålsrud, leder for staben for samordning, beredskap og prosjekt.

Gjennom hele pandemien har kommunene rapportert jevnlig inn til Fylkesmannen. Disse rapportene sammenstilles til nasjonale myndigheter og gir god innsikt i situasjonen. Kommunene har rapportert både på smittesituasjonen og på konsekvenser for kommuneorganisasjonen og tjenesteproduksjonen.

Det er nå stor forskjell på hvordan kommunene er rammet av smitten. Enkelte kommuner har svært få smittede, mens andre har opplevd omfattende smitteutbrudd. Helsemyndighetene følger nå spesielt utviklingen i Oslo og Osloregionen. Oslo og Viken er i særstilling størst med hensyn på befolkningsmengde. Her har nå nærmere 10.000 vært smittet, om lag 60 prosent av smittetilfellene i landet.
Kommunene her har krevende oppgaver som smittevernmyndighet. Flere følger Oslo og har innført mer omfattende lokale tiltak enn de nasjonale. Dette viser at kommunene er aktive og offensive i sin rolle for å nå regjeringens mål om kontroll på smitten.