Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


Publisert 12.11.2021

Webinar - kommunale vedtak

Statsforvalteren i Oslo og Viken har spilt inn et webinar hvor tema er kommunale vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 


Publisert 27.10.2020

Helsedirektoratet inviterer til webinarrekken "Øve på TISK".

TISK kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis det gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang. For å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien, trenger de fleste kommuner å øve.


Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.


Publisert 20.10.2020

Tilskudd til hospitering

Det er nå mulig å søke Helsedirektoratet om tilskudd for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester


Publisert 03.09.2020

Kompensasjon til fastleger pga korona

Helsedirektoratet har etablert et tilskudd for å kompensere inntektstap om en næringsdrivende fastlege på sykefravær knyttet til koronavirus.


Publisert 29.06.2020

Tilskudd til helsefellesskap

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til helsefellesskap, for å etablere en sektretariatsfunksjon.


Publisert 12.05.2020

IPLOS/KPR opplæring

IPLOS og KPR - webinar i oktober/ november er avlyst


Publisert 04.05.2020

Webinar for helsestasjon- og skolehelse

Tema for webinaret er covid-19 pandemien og hvordan den påvirker tilbudet til barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Publisert 21.04.2020

Viktig at kommunene ivaretar utviklingshemmedes behov

Kommunene har ikke anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming.


Publisert 21.04.2020

Legeforeningens prioriteringsråd

Legeforeningens fagmedisinske foreninger har laget prioriteringsråd i forbindelse med koronavirus-epidemien.


Publisert 20.04.2020

Smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Helsedirektoratet har laget en veileder for fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, psykologer, logopeder, fotterapeuter og andre som gir helsehjelp eller virksomheter som tilbyr alternativ behandling.