Helsetenester

Oppdatert 20.12.2022

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


Publisert 27.02.2023

Steriliseringsnemnda

Statsforvalteren er mottaker av søknader om sterilisering som skal behandles av steriliseringsnemnda.


Publisert 29.09.2022

Tilsyn med Recoveryakademiet avdekket ikke svikt

Helseavdelingen fikk en klage i januar 2022 fra pårørende til en pasient som døde på Recoveryakademiet i april 2021. På et tilsyn vi har gjennomført fant vi at pasienten fikk forsvarlig helsehjelp.


Publisert 11.07.2022

Nye kvalitetsindikatorer for legevakt

Nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakttjenesten har blitt publisert for første gang.


Publisert 06.07.2022

Styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge

Ny rapport med styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge i alderen 0-20 år med langvarige og/eller omfattende behov viser til dels store forskjeller i bruken av alle helsetjenester for denne aldersgruppen.


Publisert 06.07.2022

Spredning av digital hjemmeoppfølging

Befolkningen blir eldre, og tilgangen på helsepersonell er allerede en utfordring i mange områder i landet. Bruk av digital hjemmeoppfølging kan bidra til at flere pasienter kan få oppfølging fra helsetjenesten når de trenger det, og mestre livet med sykdom bedre. Målet er at dette også skal bidra til bedre helse og redusere forbruk av helsetjenester. 


Publisert 22.03.2022

ALIS-avtaler og veiledning for fastleger i 2022

Helsedirektoratet utlyser en ny tilskuddsordning for nasjonale ALIS-avtaler og veiledning som er rettet mot både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med næringsdrift i kommunen.


Publisert 29.06.2020

Tilskudd til helsefellesskap

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til helsefellesskap, for å etablere en sektretariatsfunksjon.