Helsetenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikkje får medhald i klagen, blir han send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta må rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Viss du er pasient, brukar eller pårørande, kan du til dømes klage på at du er misnøgd med tenestene du har fått, ved negative opplevingar, uønska hendingar, nestenuhell eller alvorleg svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig stad og med nødvendig informasjon. 

Dersom du meiner at det kan ha skjedd ein svikt i helse- og omsorgstenesta, er det ofte ein god start å ta dette opp direkte med verksemda som har gitt tenesta. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaga til den det gjeld. 

Dersom Statsforvaltaren etter å ha vurdert klagen din konkluderer med at du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde frå til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det same. Tilsyna våre med helse- og omsorgstenesta skal bidra til å styrkje tryggleiken og kvaliteten i helse- og omsorgstenestene.

Vis meir

Informasjon om saksbehandlingstid og klageadgang

Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. Vi sender ut informasjon til partene i saken når saken er ferdigbehandlet.

Hvis du har nye opplysninger i saken, ber vi deg sende disse via Sikker melding på vår nettside. Har du ikke mulighet til å sende oss opplysningene elektronisk, kan du sende dem via post til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Har du fått et saksnummer i din sak, vennligst benytt dette i all kontakt med oss.

Dersom du vil klage på lege, sykehus eller andre helsetjenester, finner du mer informasjon om hvordan du går fram på vår nettside om Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester.


Publisert 27.02.2023

Steriliseringsnemnda

Statsforvalteren er mottaker av søknader om sterilisering som skal behandles av steriliseringsnemnda.


Publisert 29.09.2022

Tilsyn med Recoveryakademiet avdekket ikke svikt

Helseavdelingen fikk en klage i januar 2022 fra pårørende til en pasient som døde på Recoveryakademiet i april 2021. På et tilsyn vi har gjennomført fant vi at pasienten fikk forsvarlig helsehjelp.


Publisert 11.07.2022

Nye kvalitetsindikatorer for legevakt

Nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakttjenesten har blitt publisert for første gang.


Publisert 06.07.2022

Styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge

Ny rapport med styringsinformasjon til helsefellesskapene om barn og unge i alderen 0-20 år med langvarige og/eller omfattende behov viser til dels store forskjeller i bruken av alle helsetjenester for denne aldersgruppen.


Publisert 06.07.2022

Spredning av digital hjemmeoppfølging

Befolkningen blir eldre, og tilgangen på helsepersonell er allerede en utfordring i mange områder i landet. Bruk av digital hjemmeoppfølging kan bidra til at flere pasienter kan få oppfølging fra helsetjenesten når de trenger det, og mestre livet med sykdom bedre. Målet er at dette også skal bidra til bedre helse og redusere forbruk av helsetjenester. 


Publisert 22.03.2022

ALIS-avtaler og veiledning for fastleger i 2022

Helsedirektoratet utlyser en ny tilskuddsordning for nasjonale ALIS-avtaler og veiledning som er rettet mot både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med næringsdrift i kommunen.


Publisert 29.06.2020

Tilskudd til helsefellesskap

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til helsefellesskap, for å etablere en sektretariatsfunksjon.