Trus- og livssynssamfunn

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Ny trussamfunnslov stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer og gir utbetaling av eitt offentleg tilskot (i staden for eit statleg tilskot og eit kommunalt tilskot). Alle nye trus- og livssynssamfunn må dessutan registrere seg før dei kan få tilskot.

Trus- og livssynssamfunn skal bruke ei ny digital løysing til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot, årsrapportar, rekneskap, søknader om godkjenning av vigslar. Alle trus- og livssynssamfunn må ha ein godkjend tilgang for å kunne bruke løysinga. Ein person som representerer samfunnet, søkjer om tilgang. Årleg frist for å krevje tilskot er 1. mars. 

For samfunn som er registrerte og/eller har fått tilskot, gjeld overgangsreglane i den nye lova. Desse samfunna blir rekna som registrerte i to år, frå og med 1. januar 2021. Dei vil kunne få tilskot i overgangsperioden dersom dei har minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Godkjende forstandarar og seremonileiarar kan vere vigslarar etter ekteskapslova så sant trus- og livssynssamfunn har mynde til å vigsle. 

Satsen som blir brukt til å rekne ut statstilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja i 2021, er 1.310 kroner per medlem.

Tidlegare behandla alle embeta saker om registrering og tilskot til trus- og livssynssamfunn. Frå og med januar 2021 skal berre to instansar behandle sakene. Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken. Samfunna med adresse utanfor Oslo og Viken høyrer inn under Statsforvaltaren i Agder.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga i brukarrettleiinga for trus- og livssynssamfunn.

Vis meir

Lenke til: Digital løsning for tros- og livssynssamfunn 

 

Status saksbehandling tros – og livssynssamfunn

Statsforvalteren har hatt en markant økning i antall henvendelser i forbindelse med behandling av registreringssøknader og utbetaling av tilskudd. Det gjenstår fremdeles flere tros – og livssynssamfunn som ikke har mottatt tilskudd, disse sakene behandles fortløpende, men det må påregnes forsinkelser. Behandling av registreringssøknader er også forsinket.


Publisert 22.06.2021

Forsinkelser i utbetalingen av tilskudd til trossamfunn for 2021

Som trossamfunnene er kjent med er det utarbeidet ny trossamfunnsportal. Med bakgrunn i innkjøringsproblemer må vi dessverre meddele trossamfunnene at det vil være forsinkelser i utbetalingen av tilskudd for 2021. 


Publisert 11.05.2021, Sist endra 16.09.2021

Tilskudd til private kirkebygg - forlengelse av søknadsfrist

Departementet har utsatt søknadsfristen for tilskuddsordningen for private kirkebygg til 1. oktober 2021. Eventuelle søknader vil behandles fortløpende så lenge det er midler i ordningen. Søknaden skal sendes til Barne- og familiedepartementet.


Publisert 22.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn fra 1. januar 2021

Krav om antall medlemmer for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, og krav om organisasjonsnummer.


Publisert 13.05.2020

Informasjon om digital utsendelse av bekreftelse på vigsel

Per 1. mars 2020 har Skatteetaten lansert en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. Det vil dog fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke‐bosatte få fortsatt tilsendt vigselsattest, gitt at vi har en adresse på dem. 


Publisert 21.01.2019

Utbetaling av statstilskudd fra 1995 til og med 2016

Oversikt over antall medlemmer og satser for de ulike årene for Oslo og Akershus.


Publisert 21.01.2019

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Kontakt Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00 for å få vite hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du er medlem i.


Driftsmelding

Innkjøringsproblemer med den nye trossamfunnsportalen gjør at det er forsinkelser i utbetalingen av tilskudd for 2021. Vi beklager forsinkelsen. 

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løysinga trykker du på knappen «Digital løysing for trus- og livssynssamfunn». Trykk deretter på knappen «Logg inn» øvst i høgre hjørne for å komme vidare til ID-porten.