Oslo er verdig vinner av Leve hele livet-prisen!

Seksjonssjef Heidi Karsrud Nordal fra bydel Norde Aker, byrådsleder Raymond Johansen, spesialrådgiver Monica Enge Eriksen byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Statsforvalter i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland. Foto: KS
Seksjonssjef Heidi Karsrud Nordal fra bydel Norde Aker, byrådsleder Raymond Johansen, spesialrådgiver Monica Enge Eriksen byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Statsforvalter i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland. Foto: KS

Vi gratulerer kommunen med flott utmerkelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av Leve hele livet-reformen.

Publisert 17.11.2021

Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under reformens innsatsområder. 

Byrådsleder Raymond Johansen mottok i dag prisen fra statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet. Prisen består av diplom og 100 000,-. 

Juryens begrunner valget med blant annet:

«Årets prisvinner har en langsiktig plan for hvordan deres innbyggere skal oppleve gode og meningsfulle dager. Allerede i 2014 ble kommunen en del av WHOs nettverk av aldersvennlige byer. Kommunen  er proaktiv og var tidlig ute med både planlegging og å etablere nettverk relevant for innsatsområdene innenfor Leve hele livet.»  

«Prisvinneren har et stort fokus på brukerinvolvering. Målet om å oppfordre flere eldre til å ta del i frivillig arbeid og bedre samhandlingen mellom kommunen, frivillige og de frivillige organisasjonene er eksemplarisk.» 

«Prisvinneren er en bykommune og har en kompleks styringsstruktur der det er mye å koordinere. Kommunen tar hensyn til seniorer i mange fasetter og juryen anser det som et stort pluss at kommunen jobber med å involvere bredt i en så mangfoldig by. Arbeidet med å involvere mennesker med demens i aldersvennlig byutvikling anses som et stort pluss.»  

Hva er Leve hele livet-reformen?

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det.

Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp. Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.  

Det regionale støtteapparatet Oslo og Viken

Det er det regionale støtteapparatet for reformen (Statsforvalteren, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) som har nominert Oslo og Asker fra våre to fylker. Helsedirektoratets nasjonale referansegruppe har fungert som jury og kåret årets vinner.