Leve hele livet

Oppdatert 02.01.2023

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Statsforvalteren har en sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. Statsforvalteren skal blant annet gi alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørge for at alle kommuner blir invitert til å delta i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med. Leve hele livet handler om en rekke tiltak, noen er store og omfattende, andre er mindre grep som likevel kan gjøre store forskjeller. Besøk gjerne nettsidene til flere av statsforvalterne, for å se hva som skjer. 

Vis meir

Regionalt støtteapparat Oslo og Viken

Det regionale støtteapparatet består av KS regionalt, representant fra byrådsavdeling for eldre, helse- og innbyggertjenester Oslo kommune som ivaretar KS sine oppgaver på vegne av Oslo kommune, ledere av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i vårt område, representant fra Senter for omsorgsforskning og Statsforvalteren. 

Vi har ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15(2017-2018), Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre og skal koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

Oppgavene til det regionale støtteapparatet

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

På grunn av pandemisituasjonen er arbeidet med Leve hele livet forsinket i forhold til opprinnelig plan. I tillegg er det slik at kommunene i ulik grad har hatt/har kapasitet til å jobbe med reformen både i 2020 og 2021, noe som gjør at det er stor variasjon mellom kommuner på hvor langt de har kommet i arbeidet med reformen. Det betyr at det regionale støtteapparatet vil i 2021 legge til rette for støtte til kommuner i sluttføring av Fase 2 (planfasen) i reformen, bistå i overgangen til Fase 3 (gjennomføringsfasen), og støtte kommunene som er i Fase 3. Se hele gjennomføringsplanen i lenken til høyre.

Statsforvalteren skal følge opp kommunene slik at de senest innen utgangen av året har satt reformen på dagsorden og utarbeidet planer for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. Statsforvalteren skal videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen.


Publisert 10.01.2023

Statusrapportering for 2022

De regionale støtteapparatene har i 2022 rapportert på status for Leve hele livet arbeidet.


Publisert 14.09.2022

Halden kommune nominert til pris!

Årets Leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å engasjere og involvere seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv.


Publisert 06.07.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


Publisert 05.07.2022 av Monica Carmen Gåsvatn

Viken verksted Leve hele livet og Aldersvennlig Norge

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet i Oslo og Viken og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til et verksted der kommunene får inspirasjon til å utvikle det tverrsektorielle samarbeidet for å kunne nå målene for et aldersvennlig samfunn.


Publisert 10.06.2022

Matglede og det naturlige kjøkken

- Vi trenger en påminnelse om at vi kan skape en god dag. Ikke bare for oss selv, men også for andre, sier korpsmedlem Sebastian Engh. Her forteller han litt om sine refleksjoner rundt matglede, matvarer i sesong og samarbeid. 


Publisert 27.05.2022

Leve hele livet - prisen 2022

Vi i det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken ønsker å invitere deg til å nominere verdige kandidater til årets pris. Forslag til kandidater må sendes inn innen 15.08.2022. Vi ser frem til å få mange gode forslag!


Publisert 27.05.2022

Eldrerådskonferanse i Viken med hovedtema "Leve hele livet"

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer eldrerådet i Viken til eldrerådskonferanse for de kommunale eldrerådene 1.-2.juni.


Publisert 28.04.2022

Slik planlegger vi alderdommen

Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Allerede fra 45 års-alderen har de fleste av oss gjort oss tanker om hvordan vi vil ha det, eller lagt planer for pensjonisttilværelsen.


Publisert 25.04.2022

Matgledekampanje


Publisert 08.03.2022

Underveisrapport Leve hele livet

Underveisrapporten "Leve hele livet i kommunene" fra OsloMet er offentliggjort. Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet - reformen.