Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn har rett til et godt og trygt barnehagemiljø uten krenkelser og mobbing. Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt. Hvis et barn ikke har det trygt og godt, skal de ansatte melde fra til styrer. Barnehagen skal undersøke saken og sette inn tiltak.

Det er innført skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn.

På denne siden kan du lese mer om bestemmelsene om psykososialt barnehagemiljø.

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.


2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.

3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.
FNs barnekomite skriver i den generelle kommentaren at Barnets beste er et dynamisk begrep og at bestemmelsen gir en ramme for å fastsette og vurdere barnets beste. Målet er å sikre barnet en helhetlig fysisk, psykisk, moralsk og åndelig integritet og å fremme barnets menneskeverd. Barnets beste er et tredelt konsept:

a) En selvstendig rettighet - en forpliktelse for statene
b) Et grunnleggende juridisk prinsipp - den tolkningen som mest tjener barnets beste velges
c) En prosedyreregel - i beslutningsprosessen må det vurderes mulige konsekvenser

Når det gjelder barnehagemiljø spesielt, innebærer det en helhetlig vurdering av barnets beste ut fra momenter som familie, nettverk, helse, barnehagegruppa, venner, omgivelser, interesser, voksne som barnet har preferanser for, utviklingsmuligheter og hvem barnet selv er.

En barnets beste vurdering skal utføres på alle nivå i saksbehandlingen, både av barnehagen, barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet

Opplæringsloven kapittel 9 A skal sikre alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø. Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Statsforvalteren. Statsforvalteren skal avgjøre om skolen har oppfylt aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5. Statsforvalteren fatter enkeltvedtak om hva skolen skal gjøre. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Det går fram av barnehageloven kapittel VIII § 41 at barnehagen ikke skal godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Barna i barnehagen har imidlertid ikke den samme individuelle klageretten som skoleelevene har. Lovgiver har bestemt at det er barnehageeier som har ansvaret for at bestemmelsen etterfølges, mens barnehagemyndigheten skal veilede og føre tilsyn med bestemmelsen.

Barnehageeier har ifølge barnehageloven paragraf 7 ansvaret for at barnehagen driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Denne bestemmelsen regulerer barnehageeiers ansvar, herunder har ansvaret for at barnehagen følger barnehagelovens setter.

I tillegg har barnehageeier ansvaret for barnehagen stiller krav som annet regelverk stiller. Barnehageeier har selv ansvaret for å holde seg oppdatert på de lokale og sentrale krav som til enhver tid stilles til barnehagedrift.sen etterfølges, mens barnehagemyndigheten skal veilede og føre tilsyn med bestemmelsen.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Barnehageloven paragraf 10 synliggjør at kommunen som barnehagemyndighet har det overordnede ansvaret for å sikre at barna i barnehagen får et godt og forsvarlig barnehagetilbud.

Barnehagemyndigheten kan gjøre dette gjennom veiledning eller gjennom tilsyn av barnehageeiere/barnehager. Det er barnehagemyndigheten som gjennom aktiv veiledning eller tilsyn skal påse at barnehagene drives i tråd med de krav som følger av barnehageloven med tilhørende forskrifter.

Barnehagemyndigheten skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale forhold og behov. Barnehagemyndigheten skal som tidligere nevnt, føre tilsyn med barnehagene i kommunen.

Videre skal kommunen som barnehagemyndighet likebehandle private og kommunale barnehager når de utfører oppgaver, jf. barnehageloven § 11.

§ 41 Nulltoleranse og forebygging

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.
Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Personalet i barnehagen har plikt til å gripe inn når barnet ditt opplever å bli stengt ute fra lek og aktiviteter hvis det opplever å bli mobbet (for eksempel ertet, skjelt ut, plaget psykisk eller fysisk), hvis det er utsatt for vold, blir diskriminert eller trakassert av andre barn eller voksne.

Personalet skal hele tiden arbeide for at barna skal ha et trygt og godt barnehagemiljø og er pålagt å arbeide med forebyggende tiltak for å fremme barnas helse, trivsel, lek og læring.

Eieren av barnehagen må sikre at personalet griper inn når et barn opplever å bli stengt ute fra lek og aktiviteter hvis det opplever å bli mobbet (for eksempel ertet, skjelt ut, plaget psykisk eller fysisk), hvis det er utsatt for vold, blir diskriminert eller trakassert av andre barn eller voksne.

Eieren av barnehagen må sørge for at personalet hele tiden arbeider for at barna skal ha et trygt og godt barnehagemiljø og er pålagt at barnehagen arbeider med forebyggende tiltak for å fremme barnas helse, trivsel, lek og læring.

Dette arbeidet kan sikres ved at det etableres faste rutiner sammen med refleksjonsarbeid og pedagogisk praksis.

Kommunen som barnehagemyndighet kan føre tilsyn med barnehagen for å kontrollere at personalet eller barnehageeier griper inn hvis et barn i barnehagen utsettes for krenkelser. I tillegg kan barnehagemyndigheten kontrollere hvordan barnehagen jobber med å sikre et trygt og godt barnehagemiljø, at barnehagen jobber med forebygging og kontinuerlig arbeider for å fremme barns helse, trivsel, lek og læring gjennom tilsyn.

 

§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

a. hvilke problemer tiltakene skal løse
b. hvilke tiltak barnehagen har planlagt
c. når tiltakene skal gjennomføres
d. hvem som skal gjennomføre tiltakene
e. når tiltakene skal evalueres.

Du som forelder kan ta kontakt med barnehagen hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt i barnehagen. Alle som jobber i barnehagen, må følge med på at barna har det bra. Dersom en voksen vet eller mistenker at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal de alltid:

  • Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.
  • Si fra til styrer i barnehagen.
  • Undersøke hva som har skjedd.
  • Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagepersonalet skal følge med på hvordan barnet ditt har det i barnehagen. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering. Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å melde fra til styrer dersom de mistenker eller har kjennskap til at barnet ditt ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Dersom saken er alvorlig, skal styreren melde fra til eier. De må undersøke saken videre. Når et barn eller foreldre mener at miljøet ikke er trygt og godt, må barnehagen sette inn egnede tiltak. Det samme gjelder hvis barnehagen gjør egne undersøkelser som viser det samme. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.

Når det skal gjøres tiltak i en sak skal barnehagen lage en skriftlig plan. Denne planen må inneholde følgende punkter:

  • Hvilke problem skal tiltakene løse
  • Hvilke tiltak barnehagen har planlagt
  • Når tiltakene skal gjennomføres
  • Hvem som skal gjennomføre tiltakene
  • Når skal tiltakene evalueres

Foreldrene kan etterspørre hvilke rutiner barnehagen har for arbeidet med det psykososiale miljøet i barnehagen.

Alle som jobber i barnehagen, må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet eller mistenker at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han de alltid:

• Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.
• Si fra til styrer i barnehagen.
• Undersøke hva som har skjedd.
• Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

Den enkelte ansatte skal være årvåken og aktivt observere hvordan barna agerer hver for seg og seg imellom. At de ansatte følger med er en forutsetning for om de ansatte får mistanke eller kjennskap til at ett eller flere barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan være for eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Plikten til å følge med og melde fra gjelder for alle ansatte i barnehagen uavhengig av om ansettelsesforholdet er fast eller midlertidig, heltid eller deltid, eller hvem som er arbeidsgiver. Terskelen for å melde fra skal være lav. For eksempel kan en ansatt i barnehagen ved observasjon av barna få mistanke om at barnet ikke har det trygt og godt. En lav terskel for å melde i fra til styrer er nyttig for å samle og holde oversikt over barna.

All mistanke om og kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, skal meldes til styrer.

I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier. Hva som vil være et alvorlig tilfelle vil bero på en skjønnsmessig vurdering ut fra formålet med meldingen, eksempelvis voldelig atferd overfor et barn.

Når det skal gjøres tiltak i en sak skal barnehagen lage en skriftlig plan. Denne planen må inneholde følgende punkter:

• Hvilke problem skal tiltakene løse
• Hvilke tiltak barnehagen har planlagt
• Når tiltakene skal gjennomføres
• Hvem som skal gjennomføre tiltakene
• Når skal tiltakene evalueres
Alle barnehager bør ha rutiner som viser hvordan barnehagen sikrer bestemmelsene i kapittel VIII.

Kommunen som barnehagemyndighet kan føre tilsyn med den enkelte barnehage for å kontrollere at personalet eller barnehageeier følger med på hvordan barna i barnehagen har det. Barnehagemyndigheten kan kontrollere hva barnehagen gjør når den mistenker eller får kjennskap til at et barn i barnehagen ikke har det trygt og godt, og hvilke tiltak barnehagen setter inn.

 

§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren.

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte.
Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.

Dersom en som arbeider i barnehagen får kjennskap til at en annen ansatt krenker et barn, skal dette straks meldes fra til styrer. Dersom det er styrer som krenker et barn, skal det meldes fra direkte til barnehageeier.

For mindre enheter der for eksempel styrer og eier er samme person, bør det utarbeides rutiner for å melde fra. Foreldrene kan etterspørre hvordan bestemmelsen sikres.

Dersom en som arbeider i barnehagen får kjennskap til at en annen ansatt krenker et barn, skal dette straks meldes fra til styrer. Dersom det er styrer som krenker et barn, skal det meldes fra direkte til barnehageeier.

For mindre enheter der for eksempel styrer og eier er samme person, bør det utarbeides rutiner for å melde fra. Det bør informeres om hvordan bestemmelsen sikres.

Kommunen som barnehagemyndighet kan som nevnt over kontrollere gjennom tilsyn. Barnehagemyndigheten kan kontrollere hva barnehagen gjør når den mistenker eller får kjennskap til at et barn i barnehagen ikke har det trygt og godt, og hvilke tiltak barnehagen setter inn.

 

Barnehageloven kapittel VIII

Bestemmelsene om psykososialt barnehagemiljø, barnehageloven kapittel VIII, trådte i kraft 01.01.2021. Her er det regler om nulltoleranse og forebyggende arbeid i barnehager. Det er innført aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Alle ansatte plikter å følge med på hvordan barna har det og skal gripe inn dersom et barn utsettes for krenkelser. 
Barnehageloven kapittel VIII

Innhold fra tidligere konferanser