Tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordre Aker på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordre Aker. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Publisert 11.05.2023

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordre Aker. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 37. Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om bydel Nordre Aker oppfyller kravene i regelverket.

Tilsynet ble gjennomført fra 05.01.2023 til 10.05.2023. Vi har i vårt tilsyn funnet fire brudd på regelverket og fattet vedtak med pålegg om retting. Gjennom dokumentasjonen som bydelen har sendt inn ser vi at bydel Nordre Aker oppfyller flesteparten av kravene i barnehageloven § 37. Vi ser at bydelens system, rutiner og praksis ivaretar barn og foreldrene i søknadsprosessen om individuell tilrettelegging i barnehage. Når bydelen innvilger tilrettelegging i barnehage, kommer det tydelig fram i vedtaket hvilke tiltak og innenfor hvilke områder barnet har behov for tilrettelegging. Vi savner imidlertid vurderinger og begrunnelser som ligger til grunn for vedtak som avviker fra søknaden og i vedtak om avslag. Vi ser videre at bydelen kan jobbe bedre med sine vurderinger av barnets beste. Statsforvalteren vurderer samlet sett at bydelen har mye god praksis på området.

Bydelens frist for å lukke regelbruddene er 15.10.2023.

Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken. I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Oslo kommune Bydel Nordre Aker har på dette temaet og hvilke regelbrudd de må rette.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.