Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Foto: NTB/Scanpix
Foto: NTB/Scanpix

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.

Publisert 01.07.2020

Alle barn trenger kompetente og trygge voksne rundt seg som tar ansvar og bidrar til at de får et trygt og godt oppvekstmiljø. Barn som utsettes for vold og overgrep er særlig avhengig av voksne som tør å se, stille de viktige spørsmålene og har mot og evne til å iverksette tiltak som er til barnets beste og trygger barns liv og helse.

Barnas verneombud

Fylkesmannen vil støtte barnehageansatte, styrke deres kompetanse og trygge dem i håndteringen av saker som omfatter sårbare barn i barnehagen. Vi har derfor inngått et samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Stine Sofies Stiftelse om deltakelse i piloten «Stine Sofie Barnehagepakke - Barnas verneombud» for inntil 200 barnehager i Oslo og Viken. Piloten gjennomføres barnehageåret 2020-2021.

Piloten gir barnehagebasert kompetanseutvikling, som innebærer at barnehagen med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle virksomhetens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter. Med rett opplæring er barnehagen en unik arena for tidlig avdekking av vold og overgrep mot små barn. Piloten setter barnehageansatte i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av denne kunnskapen.

Eier, i praksis ved daglig leder, er ansvarlig for etablering og organisering av ordningen med Barnas verneombud. Det er daglig leder som tar beslutninger og som har det overordnede ansvaret for iverksetting av tiltak i barnehagen. Dersom barnehagen skal lykkes i praksis, må rollen som Barnas verneombud ha sterk forankring hos eier og daglig leder.

Hvilke barnehager kan søke om å delta i piloten?

Alle kommunale og private barnehager kan søke, men vi vil prioritere deltakelse for barnehager som ikke er tildelt andre typer ressurser i Regional ordning 2020-2021.

Søknad om deltakelse

Barnehagen søker om å delta i piloten ved bruk av søknadsskjemaet (se høyre sidemeny). Dersom vi får søknader fra flere barnehager enn vi har plasser blir kriteriene nedenfor brukt til utvelgelse av barnehager.

Søknadsfrist: 4. september 2020

Kriterier for utvelgelse av barnehager i Oslo

 • Alle kommunale og private barnehager i Oslo kan søke om å få delta i piloten
 • Barnehager som ikke er tildelt andre typer ressurser i Regional ordning 2020-2021 blir prioritert ved tildeling av plass i piloten.
 • I Oslo blir kommunale og private barnehager i bydel Sagene og bydel Ullern prioritert før barnehager fra andre bydeler.
  • Bydel Sagene og bydel Ullern prioriterer hvilke kommunale barnehager som skal delta i piloten.
  • Private barnehager i bydel Sagene og bydelen Ullern oppfordres til å søke om deltakelse i piloten.
  • Det er ønskelig at kommunale og private barnehager fra bydel Sagene og bydel Ullern som deltar i piloten er med i nettverk mellom samlingene.
 • Kommunale og private barnehager fra andre bydeler blir tildelt eventuelle ledige plasser i piloten.
 • Fordelingen av plasser skal være 50/50 kommunale og private barnehager i Oslo.

Kriterier for utvelgelse av barnehager i Viken

 • Alle kommunale og private barnehager i Viken kan søke om å få delta i piloten.
 • Barnehager som ikke er tildelt andre typer ressurser i Regional ordning 2020-2021 blir prioritert ved tildeling av plass i piloten.
 • Fordelingen av plasser skal være 50/50 kommunale og private barnehager i Viken.

Kostnader for deltakelse

Det er gratis for barnehager å delta i piloten. Fylkesmannen i Oslo og Viken dekker kostnadene for inntil 200 barnehager. Barnehageeier/barnehagen må sette av personalressursene til å delta på alle samlingene og i evaluering, og dekke utgifter til det, som for eksempel reiseutgifter for deltakelse på samlinger.

Gjennomføring av piloten

Piloten gjennomføres barnehageåret 2020-2021. Barnehagene i Oslo deltar samlet som én gruppe. Barnehagene i Viken deles inn i to grupper. Det legges opp til tre dagssamlinger for alle gruppene; en i september, en i november og en i januar.

 • De tre samlingene for barnehager i Oslo arrangeres på Oslo kongressenter
 • De tre samlingene for gruppe 1 i Viken arrangeres i Sarpsborg
 • De tre samlingene for gruppe 2 i Viken arrangeres i Kongsberg        

I tillegg til samlingene vil mye av innholdet være tilgjengelig digitalt for bruk i barnehagen. Barnehagen får tett oppfølging mellom samlingene, og et eget årshjul bidrar til at temaet er høyt på agendaen i barnehagen gjennom hele året.

Forventninger til barnehager i piloten

Erfaringer og kunnskap fra denne piloten skal brukes i utviklingen av den nasjonale satsingen som skal igangsettes høsten 2021. Det stilles derfor noe krav til barnehager som vil delta:

 • Barnehagen forplikter seg til å delta med 2 personer på alle samlingene; styrer og en pedagog
 • Pedagogen som skal delta velges ut av styrer, og får funksjonen Barnas verneombud i barnehagen
 • Barnehagene må sette av tid til implementering mellom samlingene. Deler av personalmøter/planleggingsdag må benyttes
 • Denne piloten blir evaluert og deltakerne blir bedt om å svare på noen evalueringsspørsmål i samlingene
 • Enkelte barnehager vil bli spurt om å bidra gjennom intervjuer, og/eller skriftlige spørsmål utenfor samling

Hva skjer etter endt pilot?

Barnas verneombud, er en satsing fra PBL som skal inneholde tre deler:

 1. Stine Sofie Barnehagepakke – avdekke vold og overgrep mot små barn
 2. Forebygging av mobbing i barnehagen
 3. Tilrettelegging for barn med særskilte behov

Barnehager som deltar i piloten og har gjort seg ferdig med del 1, vil få tilbud om å gjennomføre de to andre modulene.

PBL har som mål at finansieringen av satsingen «Barnas verneombud» skal skje over statsbudsjettet, slik at det vil bli gratis for alle barnehager å delta i satsingen på de sårbare barna. KS støtter PBL i dette arbeidet.

Følgeevaluering

Piloten av» Stine Sofie Barnehagepakke» følgeevalueres. Barnehager i Oslo og Viken som deltar i 2020-2021 må derfor regne med å bli spurt om å delta i undersøkelser som er knyttet til piloten. Evalueringen skal brukes til å justere og forbedre faglig innhold, implementering og legge grunnlaget for endelig driftsmodell av Stine Sofie Barnehagepakke.

Kontaktpersoner