Barnelova

Oppdatert 10.05.2022

Barnelova gjeld for barn og unge under 18 år og regulerer foreldra sine plikter overfor barna – og barna sine rettar overfor foreldra. Barnelova har blant anna føresegner om fastsetjing av farskap, foreldreansvar og dagleg omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldre og plikt for foreldra til å forsørgje barna sine.

Fleire av føresegnene regulerer rettar og plikter når foreldra ikkje bur saman, for eksempel dersom dei er separerte eller skilde. Ved samlivsbrot kan foreldra sjølve gjere avtalar om foreldreansvar, fast bustad, samvær og reisekostnader ved samvær. Dersom foreldra ikkje blir samde, kan kvar av dei reise sak for domstolen for å få avgjort spørsmålet. Før det kan reisast sak for domstolen, må foreldra møte til mekling. Familievernkontora kan svare på spørsmål om mekling.

Økonomiske forhold mellom foreldre

Det økonomiske forholdet mellom foreldra er i utgangspunktet eit privatrettsleg forhold. Ved utrekning av reisekostnader ved samvær er hovudregelen at kostnadene skal fordelast etter storleiken på inntektene dersom foreldra ikkje blir samde om ei anna fordeling. Statsforvaltaren kan avgjere fordelinga av reisekostnader dersom ei anna fordeling enn hovudregelen er rimeleg. Dette kan til dømes vere store inntektsskilnader mellom foreldra samtidig som reisekostnadene er høge.

Statsforvaltaren kan gjere avtalar bindande

Statsforvaltaren kan gjere ein skriftleg avtale om foreldreansvar, fast bustad, samvær og reisekostnader juridisk bindande (gi avtalen tvangskraft). Begge foreldra må vere samde om administrativ behandling hos Statsforvaltaren. Dersom det gjeld reisekostnader i samband med samver, og barnet er over 15 år, kan Statsforvaltaren behandle saka sjølv om berre éin av foreldra ønskjer det. Foreldra kan også bringe saka inn for domstolen.

Foreldre som ikkje har foreldreansvar, har etter barnelova likevel rett til opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og omsorgstenesta og politiet. Statsforvaltaren er klageinstans ved avslag på krav om slike opplysningar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.