Støymyndighet overført til kommunene

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.com.

Myndighet etter forurensningsloven til å gi tillatelser til støy fra vindmøller, motorsportbaner og sivile skytebaner er overført fra Statsforvalteren til kommunene. Bakgrunnen for overføringen står nærmere beskrevet i Prop. 91 L (2016-2017).

Klima- og miljødepartementet (KLD) fastsatte forskrift om myndighet til kommunene etter forurensningsloven. Myndigheten ble overført 1. januar 2020, noe som også betyr at Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) fra samme tidspunkt mistet sin myndighet til å gi nye tillatelser på disse områdene. Det ble vedtatt en overgangsbestemmelse som innebar at søknader om tillatelser som kom inn til Statsforvalteren før 1. januar 2020 skulle ferdigbehandles av Statsforvalteren.

Revisjon av- og tilsyn med tillatelser gitt før 1. januar 2020 skal fortsatt ligge under Statsforvalteren myndighetsansvar.

Statsforvalteren vil fortsatt ha et veiledningsansvar overfor kommunene i disse sakene, og er normalt også klageinstans for enkeltvedtak som fattes på kommunalt nivå for vedtak hjemlet i forurensningsloven og tilhørende forskrifter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.