Utlysing av tilskuddsmidler for Stølsvidda i 2019

Stølsvidda utvalgte kulturlandskap har fått tildelt 1,7 millioner kroner til tiltak som skal ta vare på stølslandskapet i 2019. Dette er den klart største tilskuddspotten som er gitt til et utvalgt kulturlandskap. Søknadsfrister for tilskuddsordningen blir 15. mai og 1. september.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.04.2019

Styringsgruppa for Stølsvidda utvalgt kulturlandskap har blitt enige om hva slags tiltak som skal prioriteres i 2019. Personer og organisasjoner (med organisasjonsnummer) kan søke tilskudd. Det blir to søknadsfrister:

15. mai og 1. september

Bruk søknadsskjemaet som er utarbeidet for dette området. Du finner skjemaet og mer utfyllende informasjon på temasiden "Stølsvidda UKL".

Utfylt skjema skal sendes til den kommunen tiltaket skal gjennomføres i. Det er Fylkesmannen som innvilger tilskudd etter innstilling fra kommunen. Vi har som mål at den første tildelingsrunden er gjennomført innen ca. 15. juli.

Vestre Slidre: post@vestre-slidre.kommune.no / Slidrevegen 16, 2966 Slidre

Nord-Aurdal: nak@nord-aurdal.kommune.no / Boks 143, 2901 Fagernes

Generelle prioriteringer

 • Holde i hevd stølsmiljøene og de arealene som er tradisjonelt er knyttet til disse
 • Arealer og objekter med spesiell verdi for naturmangfold, landskapsbilde og kulturmiljø
 • Støler i tradisjonell drift med mjølkeproduksjon
 • Arealer som er i svak hevd og som kan bli tatt i mer aktiv bruk. Søkere uten egen drift/beitedyr må ha en avtale på minst 10 år om utleie til et jordbruksforetak.
 • Beitefelt utenom stølslaga kan prioriteres for ryddetiltak dersom de er inngjerda og etablert som aktive beitearealer

Prioritering av tiltak i 2019

 • Sperregjerder og gjerder på stølslaga

 • Rydding/tynning og krattknusing

 • Andre tiltak som er viktige for stølsdrift og kulturlandskap

  Det siste punktet omfatter primært:
  1. driftsmessige investeringer på støler i aktiv drift med mjølkeproduksjon, inkludert tiltak på sel som er nødvendige for driften
  2. engangsstøtte til brukere som starter opp ny mjølkeproduksjon
  3. istandsetting av verneverdige bygninger, med hovedvekt på helhetlige miljøer og søkere som ikke kan søke tilskudd fra SMIL-ordningen
  4. spesielle skjøtselstiltak på areal med stor miljøverdi

Her kan du lese mer detaljert om prioritering og tilskuddssatser.

Det oppfordres til å samarbeide om fellestiltak der dette er hensiktsmessig for å oppnå god effekt av tiltaket. Det må kunne legges fram avtale mellom deltakerne og plan for tiltaket.

Bistand til å planlegge tiltak og fylle ut søknad

Geir Harald Fodnes er engasjert som prosjektmedarbeider for bl.a. å bistå søkere med hjelp til å planlegge/beskrive tiltak og fylle ut søknadsskjema. Han vil ha kontordager i hver kommune:

Kommunehuset i Vestre Slidre: 30. april kl. 9-11

Kommunehuset i Nord-Aurdal: 2. mai kl. 9-11

Det går også an å gjøre en privat avtale via telefon: 971 54 566 eller e-post: ghf@n2u.no. Kommunene kan også gi veiledning om utfylling av søknaden.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar