Ny rapport om fuglelivet på Stølsvidda

I 2019 ble det på oppdrag fra Fylkesmannen gjort en kartlegging og oppdatering av kunnskapen om fuglelivet på Stølsvidda. Oppdraget ble utført av Kistefos skogtjenester og gjennomgår status for de fugleartene som forekommer, med bestandsanslag for de fleste våtmarksartene. Området har lenge vært kjent for sitt rike fugleliv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.02.2020

Det er påvist 148 fuglearter innenfor det området på Stølsvidda som er utpekt som Utvalgt kulturlandskap. Dette er et høyt tall for en høgereliggende lokalitet som dette, og artslista inneholder både karakterarter, sjeldne arter og truete arter.

Stølsviddas store ornitologiske verdi er knyttet til samspillet mellom våtmarksmiljøene og kulturlandskapet. Denne landskapsmosaikken skaper gunstige leveområder for et stort artsmangfold, og en høy tetthet for mange av artene. Stølsvoller, naturbeitemark og beitepåvirket utmark er sentrale elementer som bidrar til denne mosaikken. Tradisjonell bruk med slått og beiting er derfor avgjørende for å opprettholde disse verdiene. I dette kulturlandskapet ligger våtmarksområdene som fuglerike oaser.

For å sikre det rike fuglelivet vil det være av avgjørende betydning at:
1. Våtmarksmiljøene sikres mot inngrep og uheldig forstyrrelse
2. Kulturlandskapet opprettholdes gjennom fortsatt aktiv bruk og målrettet skjøtsel
3. Utmarksbeitinga videreføres

Rapporten skisserer 5 ulike tiltak som vil ha positiv effekt på fuglelivet i undersøkelsesområdet.

Stølsvidda har sin hovedfunksjon som hekkeområde, og hekking er dokumentert eller sannsynlig for 100 av de påviste fugleartene. Artslista viser imidlertid at området også tiltrekker seg arter på trekk, men funksjonen som trekkområde er dårlig utredet. Innslaget av sjeldne streifgjester viser imidlertid at området kan ha en viktig funksjon også i denne sammenhengen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.