Fylkesmannen anbefaler at Gran får et utvalgt kulturlandskap

Fylkesmannen har sendt brev til Landbruksdirektoratet der vi anbefaler at området Granavollen-Tingelstad-Røykenvik blir ett av 46 nasjonalt utvalgte kulturlandskap fra 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.12.2019

Det er ei samlet arbeidsgruppe som har konkludert med at området i Gran bør bli et utvalgt kulturlandskap. Gruppa har bestått av fem representanter for grunneierne i området, i tillegg til at kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen har sittet i gruppa. 

På et åpent møte på Brandbu 18. november, med totalt ca. 50 personer tilstede, la to av grunneierrepresentantene i gruppa la fram et forslag til forvaltningsplan for området. På vegne av gruppa gikk de inn for at området bør bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. En uformell håndsopprekning på slutten av møtet viste at de eller fleste tilstedeværende støttet arbeidsgruppas innstilling. Fylkesmannen oppfatter det slik at det overveiende flertallet av grunneiere i området er positive til at området får status som utvalgt kulturlandskap.

Vi mener også at området helt klart har natur- og kulturminneverdier av nasjonal verdi knyttet til jordbrukslandskapet. Også tilleggskriteriene om helhetlig landskap, representativitet og særpreg, tidsdybde og kontinuitet og formidlingsverdi er oppfylt i en slik grad at det utvilsomt forsvarer status som utvalgt kulturlandskap. Disse forholdene er nærmere omtalt i forvaltningsplanen. Gran kommune har dessuten vist stort engasjement for at området innlemmes som UKL-område og er forberedt på å drive en aktiv forvaltning av satsingen.

På dette grunnlaget anbefaler Fylkesmannen at området i Gran får status som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket under navnet Granavollen-Tingelstad-Røykenvik fra og med 2020. Vi anbefaler også at det utvalgte kulturlandskapet inkluderer hele området som er vist som "hensynssone" med spesielt store kulturlandskapsverdier i kommuneplanens arealdel. I tillegg blir det tatt med et mindre område ved Holo som gir en mer naturlig avgrensning.

Forvaltningsplanen beskriver området, verdiene i det og utfordringer, mål og aktuelle tiltak. Fylkesmannen understreker at denne forvaltningsplanen er et foreløpig utgangspunkt for arbeidet og bør bli revidert i løpet av de nærmeste to åra på bakgrunn av videre konkretisering av utfordringer og tiltak samt erfaringer med forvaltningen som UKL.

Det er Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet som avgjør hvilke områder som får status som "utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Området i Gran har imidlertid vært med på lista over områder som er aktuelle å innlemme siden 2017, og det er bakgrunnen for at Fylkesmannen har tatt initiativet til etableringen av arbeidsgruppa og den prosessen som nå er avsluttet.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.