Bør Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika bli et «utvalgt kulturlandskap i jordbruket»?

I fjor fikk Fylkesmannen i Oppland (nå Innlandet) i oppdrag å vurdere og eventuelt anbefale om Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika bør bli et «utvalgt kulturlandskap i jordbruket» fra 2020. Det er nå opprettet ei lokal arbeidsgruppe med representanter fra grunneierne og forvaltningen, som fram til oktober 2019 skal vurdere om området bør bli et utvalgt kulturlandskap. Du kan lese mer i informasjonsskrivet du finner til høyre på siden.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.05.2019

Det er nå 44 utvalgte kulturlandskap i Norge, og området i Gran er ett av de to siste områdene som i denne omgang kan få en slik status. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en ordning som er avtalt mellom staten og faglaga i jordbruket gjennom jordbruksavtalen. Meningen er å støtte de som opprettholder kulturlandskapsverdiene ved aktiv bruk.

Arbeidsgruppa som er etablert for Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika, skal også foreslå hvilke mål det er viktig å arbeide mot hvis området får en slik status. Disse målene blir utgangspunktet for hva slags tiltak som kan få økonomiske tilskudd. Et overordnet mål for ordningen er å bevare og forbedre verdiene i kulturlandskapet og å utvikle de utvalgte kulturlandskapene til beste for både landbruket og allmenheten.

Med statusen som utvalgt kulturlandskap følger årlige, øremerkede midler som kommunen skal forvalte. Pengene til områdene kommer fra et «spleiselag» mellom jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementet. Det er Fylkesmannen som pr. i dag forvalter ordningen. Du kan lese mer om utvalgte kulturlandskapet på en egen temaside på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Hva skjer i 2019?

  • Innen ca. 15. oktober skal Fylkesmannen komme med sin anbefaling om området bør bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket
  • Hvis anbefalingen er positiv, skal det også utarbeides et første utkast til forvaltningsplan
  • Planen skal vise geografisk avgrensning og beskrive naturverdier- og kulturverdier, andre landskapskvaliteter, landbruket i området og andre nærings- og brukerinteresser. Innenfor disse temaene skal den også beskrive utfordringer, mål og aktuelle tiltak for området
  • Åpent møte til høsten der foreløpige konklusjoner og eventuelt utkast til forvaltningsplan blir presentert
  • Publisering av materiale fra prosessen på hjemmesidene til Fylkesmannen og kommunen

Hvis du ønsker å motta nyheter/informasjon om prosessen i Gran på e-post, kan du registrere deg i skjemaet i menyen til høyre. Dette adresseregisteret vil bare bli brukt av Fylkesmannen og kommunen, og bare til å sende informasjon som gjelder arbeidet med utvalgte kulturlandskap.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Påmelding nyhetsmeldinger om Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika