Åpent møte om Granavollen-Tingelstad-Røykenvik 18.11.2019

Femti personer deltok på det åpne møtet på Bergslia i Brandbu, der arbeidsgruppa for Granavollen-Tingelstad-Røykenvik la fram innstillingen sin om at området bør bli et "utvalgt kulturlandskap" fra 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.11.2019

Møtet ble ledet av Einar Teslo, leder for landbrukskontoret for Hadeland. Han ga først ordet til Fylkesmannens representant, Stig Horsberg, som orienterte kort om hva ordningen med "utvalgte kulturlandskap i jordbruket " innebærer. Siden starten i 2009, med 22 områder, vil det fra 2020 være 46 områder spredt rundt i hele landet. Samtidig har den økonomiske rammen økt fra 14 til 33 millioner kroner. De utvalgte områdene skal være et representativt utvalg av norske kulturlandskap, ha store biologiske og kulturhistoriske verdier og være tuftet på samarbeid mellom grunneierne/driverne og det offentlige om å ta vare på aktivt jordbruk og kulturlandskapsverdier.

Arbeidsgruppa som har vært i virksomhet gjennom 2019, har bestått av fem representanter for grunneierne, to fra kommunen og en hver fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. Gruppa går samlet inn for at området i Gran bør bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. En av grunneierrepresentantene, Ole Næss, la fram gruppa sitt forslag til en forvaltningsplan for området. Planen omtaler på et overordnet nivå kulturlandskapsverdiene og jordbruket, beskriver noen av utfordringene og mulighetene området har og setter noen mål for arbeidet med det. Den gjelder utelukkende for forvaltning av de virkemidlene som er knyttet til «utvalgte kulturlandskap i jordbruket» og griper ikke inn i annen forvaltning gjennom lovverket, som jordloven, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven eller kulturminneloven.

Forsamlingen hadde mange spørsmål og kommentarer til innleggene, både kritiske og positive. Blant tema som ble tatt opp, var tilrettelegging for ferdsel og mulige utfordringer med dette, hvordan grunneierne skal være representert og være med på å styre arbeidet, forholdet til behandling av byggesaker (som ikke påvirkes av utvalgte kulturlandskap), hvor mye penger som kan ligge i potten, behovet for modernisering og nye bygninger i jordbruket, hvordan området er tenkt å fungere som et referanseområde, behovet for god vegstandard, og hva det betyr at det er frivillig å være med.

Til det siste ble det svart at ingen blir påtvunget noen aktiv deltaking eller gjennomføring av tiltak. Ordningen er derimot et tilbud om støtte til de som sjøl ønsker å utføre skjøtsel, vedlikehold, istandsetting eller andre tiltak som støtter opp om målene for kulturlandskapet. Ellers ble det påpekt at området i Gran ut fra antall landbrukseiendommer, totalt jordbruksareal, bygningsmasse og aktive brukere kanskje er det utvalgte kulturlandskapet i Norge som har det største behovet for tiltaksmidler. I 2019 var den største tildelingen til ett område, Stølsvidda i Valdres, på 1,7 millioner kroner.

Diskusjonen ble avrundet med en uformell håndsopprekning om deltakerne var for eller imot at området bør bli et utvalgt kulturlandskap, og her var det et stort flertall av "ja-stemmer". Kjersti Andresen fra landbrukskontoret avsluttet møtet med en gjennomgang av vegen videre. Arbeidsgruppa skal ha sitt avsluttende møte 17. desember, og Fylkesmannen skal sende sin innstilling til Landbruksdirektoratet etter dette. En formell avklaring fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet om at området får status som utvalgt kulturlandskap vil sannsynligvis komme i februar 2020.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.