Skjøtsel av arealer i seterområder

Det regionale miljøtilskuddet til «skjøtsel av kulturhistoriske områder» omfatter drift av jordbruksareal i seterområdene. Seterområdene er en svært viktig del av kulturlandskapet i Innlandet, og de har vært og er en vesentlig del av produksjonsgrunnlaget for jordbruket. Jordbruksarealet på setrene er også en viktig del av kulturmiljøet som setrene utgjør.

Formålet med tilskuddet er å stimulere til skjøtsel i form av beiting og slått for å holde disse tradisjonelle jordbruksarealene i hevd. Tilskuddet blir gitt til jordbruksareal i disse to kategoriene:

  • Jordbruksareal der arealer og bygninger sammen utgjør et helhetlig setermiljø. Med helhetlig setermiljø menes et sted som ligger atskilt fra vanlig, sammenhengende jordbruksbosetting og der det har vært tradisjon for å utnytte innmark og utmark til slått og beite. Setermiljøet må også ha bygninger som er satt opp for å kunne utnytte disse ressursene, eller rester eller tufter etter slike bygninger. Det kan også gjelde seteranlegg etablert i nyere tid der formålet er det samme som på tradisjonelle setrer.
  • Dyrkingsfelt som ligger høyere enn vernskoggrensen og vanlig, fast bosetting i området, sjøl om disse ikke utgjør et «helhetlig setermiljø». Dyrkingsfelt blir definert som et sammenhengende jordbruksareal knyttet til en landbrukseiendom og uten direkte tilknytning til et helhetlig setermiljø. Det vil si at det kan gjelde både areal som hører til landbrukseiendommen, areal som er festet og areal i bygdeallmenninger, sameier etc. der bruksretten er knyttet til en spesifikk landbrukseiendom.

Arealet det blir gitt tilskudd for, er begrenset etter disse reglene:

  • Maksimalt 20 daa per seter, dvs. for hvert seteranlegg som faller inn under definisjonen av helhetlig setermiljø ovenfor. Det vil si at den som disponerer flere enkeltsetrer, f.eks. «hjemseter» og «fjernseter», kan få tilskudd for opptil 20 daa for hver av disse. Dette gjelder enten det er egen eller leid seter.
  • Hvis jordbruksarealet på setra er mindre enn 20 daa, kan du legge til areal på dyrkingsfelt som er knyttet til den samme eiendommen som setra for å komme opp i 20 daa.
  • Hvis det ikke er noen seter på din egen eiendom eller du leier areal uten at det er ei seter med i leiearealet, kan du få tilskudd for opptil 20 daa jordbruksareal på dyrkingsfelt som er knyttet til eiendommen jf. pkt. 2. Dersom du disponerer dyrkingsfelt knyttet til flere forskjellige landbrukseiendommer, kan du dermed få tilskudd for opptil 20 dekar per landbrukseiendom.

EKSEMPEL PÅ HVORDAN DU BEREGNER TILSKUDD

Ola Nordman skal søke om tilskudd til setervoller og fôrdyrkingsfelt i fjellet (skjøtsel av kulturhistoriske områder). Ola eier landbrukseiendommen Nordgard og leier tre andre (Sørgard, Østgard og Vestgard).

  • Nordgard har ei seter med en setervoll på 15 dekar og et dyrkingsfelt på 40 dekar
  • Sørgard har to setrer, med setervoller på henholdsvis 25 og 15 dekar, men ikke dyrkingsfelt
  • Østgard har ikke seter, men har et dyrkingsfelt på 50 dekar
  • Vestgard har to setrer, med setervoller på henholdsvis 10 og 15 og dyrkingsfelt på henholdsvis 15 og 25 dekar

Dersom Ola Nordman velger å søke etter alternativ a) per seter fordeler tilskuddet seg som følger:

 Eiendom

Tilskudd blir gitt til:

Sum areal med tilskudd

Nordgard

15 dekar setervoll

15 dekar

Sørgard

20 dekar setervoll + 15 dekar setervoll          

35 dekar

Østgard

0 dekar setervoll

0 dekar

Vestgard

10 dekar setervoll + 15 dekar setervoll

25 dekar

Tilskudd ved valg av alternativ a) per seter gir totalt

75 dekar

Dersom Ola Nordman velger å søke etter alternativ b) per seter i kombinasjon med dyrkingsfelt fordeler tilskuddet seg som følger:

 Eiendom

Tilskudd blir gitt til:

Sum areal med tilskudd

Nordgard

15 dekar setervoll og 5 dekar dyrkingsfelt

20 dekar

Sørgard

0 dekar setervoll og 0 dyrkingsfelt          

0 dekar

Østgard

0 dekar setervoll og 0 dyrkingsfelt

0 dekar

Vestgard

10 dekar seter 1 og 10 dyrkingsfelt + 15 dekar seter 2 og 5 dekar dyrkingsfelt

40

Tilskudd ved valg av alternativ b) per seter i kombinasjon med dyrkingsfelt

60 dekar

Dersom Ola Nordman velger å søke etter alternativ c) samlet for dyrkingsfeltene som en landbrukseiendom har eiendoms eller bruksrett til fordeler tilskuddet seg som følger:

 Eiendom

Tilskudd blir gitt til:

Sum areal med tilskudd

Nordgard

20 dekar dyrkingsfelt

20 dekar

Sørgard

0 dekar dyrkingsfelt          

0 dekar

Østgard

20 dekar dyrkingsfelt

20 dekar

Vestgard

20 dekar dyrkingsfelt (dyrkingsfeltene er på samme eiendom)

20 dekar

Tilskudd ved valg av alternativ c) samlet for dyrkingsfeltene gir totalt

60 dekar

I Ola Nordman sitt tilfelle vil det dermed lønne seg å søke tilskudd etter alternativ a) per seter.