Miljøavtale for ekstra miljøinnsats

Noen områder og naturtyper er mer utsatt for næringsavrenning enn andre. Kalksjøer med kransalger er et eksempel på en sårbar naturtype. Slike kalksjøer er klassifisert som utvalgt naturtype i Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

I Innlandet finnes flere slike sjøer, hovedsakelig på Hadeland og Toten men også i Ringsaker. Innlandet har derfor et ansvar for å ta vare på denne naturtypen som er utsatt for næringsavrenning som jordbruket bidrar med. Tiltak som minker næringsavrenning i nedbørfeltene til disse kalksjøene er derfor viktig. Det innføres derfor et tilskudd til bønder som gjør ekstra miljøtiltak i noen utvalgte nedbørsfelt med kalksjøer fra 2019.

Tiltak som er aktuelle er utsatt jordarbeiding slik at minst mulig jord ligger pløyd over vinteren. Videre kan det anlegges grasdekte kantsoner og vannveier. Riktig husdyrgjødselhåndtering og lagring er også viktig for å redusere avrenning.

Tilskudd til ekstra miljøinnsats gjennom miljøavtale.

Tilpasninger av driftsform og arealbruk på enkelteiendommer kan være vanskelig å fange opp gjennom de ordinære tiltakene i Regionalt miljøprogram. I en miljøavtale kan den samlede pakken av tiltak og justeringer av driftsmåten vurderes og avtales individuelt for den enkelte eiendom.

I nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Innlandet innføres miljøavtale i for ekstra miljøtiltak i noen utvalgte nedbørsfelter med kalksjøer. Tilskuddet innføres som en pilotordning i to kalksjøområder: Nedbørfeltet til Askjumtjern og nedbørfeltet til Glorudtjern i Gran kommune og nedbørfeltet til Stavsjøen i Ringsaker kommune.

Reglene for miljøavtale:

Det kan gis tilskudd til foretak som gjennomfører en kombinasjon av tiltak for styrket miljøinnsats etter denne bestemmelsens andre til fjerde ledd. Det skal inngås avtale med kommunen på skjema fastsatt av Fylkesmannen. Avtalen skal omfatte alt fulldyrka og overflatedyrka areal foretaket disponerer i nedbørsfeltet.

Det kan gis tilskudd til miljøavtale trinn 1 til foretak som gjennomfører minst ett av følgende tiltak:

1) Ingen jordarbeiding om høsten,

2) Vegetasjonssoner, på areal med åpenåker i nedbørfeltet

3) Fangvekster, på minimum 50 % av arealet foretaket disponerer i nedbørfeltet

4) Miljøvennlig spredning av all husdyrgjødsel som spres på areal i nedbørsfeltet jf. krav og metoder beskrevet i forskrifta.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Det kan ikke jordarbeides om høsten på noe areal i nedbørsfeltet med unntak dersom det blir etablert nytt plantedekke i samme vekstsesong, seinest 1. august
  2. Foretaket skal ikke gjødsle over norm
  3. Beitedyr skal holdes borte fra direkte kontakt med vassdrag i nedbørsfeltet i en avstand på minimum 2 meter
  4. Husdyrgjødsel som lagres på bakken skal spres senest førstkommende vekstsesong
  5. Lagerplass for husdyrgjødsel på bakken skal kartfestes i avtalen

Tilskuddet utmåles per dekar fulldyrka og overflatedyrka areal foretaket disponerer i nedbørsfeltet.