Høring av endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd

På grunn av føringer i jordbruksoppgjøret og behov for å sette et tak for tilskudd til soner for pollinerende insekter, blir det foreslått noen endringer i forskriften om regionale miljøtilskudd. Endringene er nå lagt ut på høring til 10. august.

Publisert 25.06.2021

Det er kun de foreslåtte endringene som er tema for høringen, ikke øvrige deler av forskriften.

Det er videre reelt sett kun endringen med avgrensning til maksimalt 5000 meter for soner for pollinerende insekter i § 9 som er aktuell for innspill. De øvrige endringene følger av bestemmelser gitt i jordbruksoppgjøret 2021 og rundskriv 2021/13 Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk.

Kommentarer og innspill sendes via skjemaet på denne siden, eventuelt per e-post til sfinpost@fylkesmannen.no eller pr. post til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Høringsfrist settes til 10. august 2021.

Kommentarer til de foreslåtte endringene 

§ 9 Soner for pollinerende insekter

Teksten endres slik at skjøtsel av slike soner også er innbefattet i tillegg til etablering.

Det vil bli satt en begrensning slik at det kan gis tilskudd til maksimalt 5000 løpemeter per foretak.

Dette er en regional bestemmelse.

§ 10 Drift av seter

Kravet til produksjonsperiode for seterdrift med melkeproduksjon endres til minst fire uker per sesong. Bestemmelsen er gitt i jordbruksoppgjøret 2021.

§ 14 Ingen jordarbeiding om høsten

Tiltaksklassene erosjonsrisikoklasse 1 med dråg og erosjonsrisikoklasse 2 med dråg innføres som tillegg til erosjonsrisikoklassene 1-4. Bestemmelsen er gitt i jordbruksoppgjøret 2021.

§ 26 a Klimarådgiving 

Det innføres ny paragraf § 26 a om tilskudd til klimarådgiving for jordbruksforetak. Bestemmelsen er gitt i jordbruksoppgjøret 2021.

Statsforvalteren velger å ta med følgende tiltaksklasser for klimarådgiving: En-til-en rådgivning - høy sats, grupperådgivning.

Se for øvrig vedlagte utkast til endret forskrift med utheving av endringer i gult.