Flere nye ordninger i regionalt miljøprogram for Innlandet

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet er nå vedtatt. De fleste ordningene har vi hatt tidligere, men noen ordninger er helt nye og noen ordninger er endret.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.04.2019

I forskriften står alle ordningene det er mulig å søke tilskudd til. Forskriften følger regionalt miljøprogram for Innlandet 2019-2020, som ble vedtatt 28. november 2018, som en del av regionalt bygdeutviklingsprogram. Det er videreført flere ordninger som har vært med i de regionale miljøprogrammene for både Hedmark og Oppland tidligere, men det er også noen nye ordninger som er kommet inn og noen gamle ordninger som er endret. Innlandet innfører ordninger som skal være med å styrke jordbrukets innsats for å ivareta miljøverdier i jordbrukslandskapet.

Utdypende informasjon om ordningene vil bli beskrevet i veiledningsmateriale som kommer i juni etter jordbruksoppgjøret.

De viktigste nyhetene i regionalt miljøprogram er:

Tilskudd til soner for pollinerende insekter

Denne tilskuddsordningen er ny for Innlandet. Det er mulig å søke tilskudd til å så pollinatorvennlige frøblandinger i grasdekte vannveier og grasstriper i åker, eller til å etablere egne striper for pollinerende insekter. Du kan lese mer om ordningen her.

Tilskudd til miljøavtale for brukere med jordbruksareal i utvalgte områder med kalksjøer i Gran og Ringsaker kommuner

Innlandet innfører tilskudd til miljøavtale, som innebærer at det er mulig å søke tilskudd for de som inngår avtale om å gjennomføre en kombinasjon av tiltak for å styrke miljøinnsatsen i områder med naturtypen kalksjøer. Områdene som er valgt ut er nedbørfeltet til Askjumtjern og nedbørfeltet til Glorudtjern i Gran kommune, samt nedbørfeltet til Stavsjøen i Ringsaker kommune. Tiltakene skal redusere avrenning til vann fra jordbruket ide utvalgte kalksjøområdene, og omfatter blant annet ingen jordarbeiding om høsten i kombinasjon med f. eks. vegetasjonssoner og miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Du kan lese mer om ordningen her.

Tilskudd til fangvekster sådd som underkultur eller etter høsting

Innlandet innfører to tilskuddsordninger som omhandler fangvekster; tilskudd til fangvekst som underkultur og fangvekst sådd etter høsting. Tilskudd til fangvekst sådd som underkultur er ny for Innlandet, og har ikke vært brukt i Hedmark eller Oppland tidligere. Oppland hadde tilskudd til fangvekst sådd etter høsting i 2018. Hedmark har hatt ordningen tidligere, men ikke de siste årene. Godt etablerte fangvekster gir mindre tap av næringsstoffer og kan være et godt klimatiltak. Du kan lese mer om ordningen her.

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Innlandet innfører alle ordningene til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel:

  • Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (eng)
  • Nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel
  • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmoldning (2 timer)
  • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange (tillegg til de andre ordningene)

Hedmark har hatt tilskuddsordninger for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel siden 2005, mens innførte tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel først i 2018. Hovedendringen i ordningene i forhold til slik det har vært i Hedmark er at ved spredning i voksende kultur må all husdyrgjødsla foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. Det vil si ingen spredning etter siste høsting. Dette vil ha størst betydning for Nord-Østerdalen.

Alle ordningene er beskrevet nærmere her.

Krav om seks ukers seterdrift for å være berettiget setertilskudd

Setertilskuddet videreføres i Innlandet, men det er nå et nasjonalt krav at produksjonsperioden må vare i minimum seks uker for å være berettiget tilskudd, og ikke fire uker som har vært minimumskravet tidligere.

Tilskudd til skjøtsel av kulturhistoriske områder

Fylkesmannen i Innlandet innfører tilskudd til skjøtsel av kulturhistoriske områder, som skal omfatte skjøtsel av seterområdene. Formålet med tilskuddet er å stimulere til skjøtsel i form av beiting og slått/rydding for å holde disse tradisjonelle jordbruksarealene i hevd.

I både Hedmark og Oppland har det blitt gitt tilskudd til seterområder tidligere, men ordningene har vært litt forskjellig i fylkene. I Hedmark har det vært mulig å søke tilskudd til skjøtsel av områder rundt en seter, avgrenset til 30 dekar per seter. I Oppland har det i tillegg til setre også vært mulig å få tilskudd til dyrkningsfelt i fjellet, og det har ikke vært en avgrensning på areal søker kan få tilskudd på. Tilskuddsordningen slik den blir for Innlandet er en blanding av den tidligere praksisen i de to fylkene. Du kan lese mer om ordningen her.

Strengere krav til organisasjonsform for beitelag

Det er nå krav om at beitelag må være registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret for å kunne søke tilskudd. Det har tidligere vært åpning for at andre registreringsformer kan søke tilskudd når beitelaget er godkjent av kommunen. Dette er ikke lenger mulig.

Søknadsfrist 15. oktober

Ny søknadsfrist for å søke tilskudd om regionale miljøtilskudd er 15. oktober. For beitelag er fristen den samme som har vært tidligere, 15. november.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.