Klima- og miljøprogrammet med ekstra søknadsfrist 1. september

Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.

I vår har en del tilskuddsmidler fra klima- og miljøprogrammet blitt inndratt fra prosjekter og tiltak som ikke er gjennomført. Disse pengene vil bli fordelt i en ekstra søknadsomgang, med søknadsfrist 1. september.

Publisert 25.06.2021

Klima- og miljøprogrammet dekker de fem kategoriene klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet og forurensning til vann, jord og luft. Statsforvalteren i Innlandet prioriterer tiltak som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets klimautfordringer og klimavennlig driftspraksis høyt. Vi støtter også tiltak innenfor de øvrige kategoriene ut fra lokalt og regionalt behov og hvor målretta tiltakene er.

I første søknadsomgang var det relativt få tiltak som gjaldt klimatilpasning, jord, naturmangfold og kulturminner. Vi oppfordrer mulige søkere til å vurdere om de har aktuelle prosjekter/tiltak som gjelder disse temaene. Du finner en oversikt over prosjekter og tiltak som fikk tilskudd i første søknadsomgang på denne siden .

Mer informasjon om ordningen, gjeldende retningslinjer og hvordan søke finner du her. Det kan gis tilskudd til tiltak som planlegges gjennomført helt eller delvis i 2022, men vi vil legge vekt på tiltak som er klare til å settes i gang før neste søknadsrunde våren 2022.