Tilsyn med skolemiljø i Gran og Østre Toten kommuner

Bilde: mostphotos.com

Statsforvalteren har sett på etterlevelsen av regelverket i to kommuner høsten 2021. Tema for tilsynene har vært skolenes arbeid med å sikre at elever har det trygt og godt på skolen

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.11.2021

Skolene var valgt ut på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne analysen tilsa at de to kommunene hadde en forhøyet risiko for regelverksbrudd. Det ble i alle tre tilsynene avdekket regelverksbrudd. Endelige tilsynsrapporter er nå klare.

For å vurdere regelverksetterlevelsen har Statsforvalteren kontrollert totalt 16 utvalgte områder. Vi har sett på hvordan skolen gjennomfører aktivitetsplikten de er lovpålagt for å sikre at elever har det trygt og godt på skolen.

Funnene ved Moen skole resulterte i regelverksbrudd på 1 av 16 undersøkte områder. Statsforvalteren konkluderte med regelverksbrudd på skolens sikring av å sette inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.

Skreia ungdomsskole kom ut med 6 regelverksbrudd av totalt 16 undersøkte områder. Statsforvalteren konkluderte med regelverksbrudd knyttet til rektors manglende sikring av at alle som oppholder seg på skolen har kunnskap om skolens aktivitetsplikt, og hvilke krav den setter. I tillegg ble det konkludert med regelverksbrudd knyttet til rektors manglende sikring av at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.

Ved Kolbu skole konkluderte Statsforvalteren med regelverksbrudd på 2 av 16 undersøkte områder. Regelverksbruddene knytter seg til rektors manglende sikring av at berørte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen, og til rektors manglende sikring av at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til trygt og godt skolemiljø.

Kommunene har nå fått vedtak med pålegg om retting av de avdekte regelverksbruddene. Statsforvalteren vil følge opp at regelverksbruddene rettes innen den gitte fristen.

De endelige tilsynsrapportene kan leses under «Dokumenter».