Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klima

Oppdatert 03.01.2022

Utsleppet av klimagassar i Noreg må ned for at vi skal nå dei internasjonale og nasjonale måla som er definerte i Parisavtalen og klimalova. Vi kan avgrense klimaendringane ved å redusere klimagassutslepp og å auke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet alt er i ferd med å endre seg, og at vi må tilpasse oss eit endra klima.

Utsleppsreduksjonar

Statsforvaltaren skal arbeide for å redusere utslepp av klimagassar på ei rekkje område. Vi er bindeleddet mellom nasjonal klimapolitikk og kommunar og andre aktørar i fylket. Statsforvaltaren har dessutan ein viktig funksjon i å følgje opp planarbeidet i kommunane, både som rettleiar i kommunal planlegging og ved å fremje motsegn dersom planar er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og rettleiar vi om tiltak og verkemiddel som kan redusere klimagassutsleppa og auke opptak og binding av karbon. Vi jobbar for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunane innanfor alle ansvarsområda våre. Dette gjer vi gjennom dialog med kommunane og gjennom samlingar, kurs og konferansar.

Klimatilpassing

I Noreg betyr klimaendringane i hovudsak høgare gjennomsnittstemperatur, auka nedbørintensitet, auka avrenning, færre dagar med snø, auka havnivå og konsekvensar for naturmiljøet. Endringane gir auka risiko for flaum, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og skader som følgje av overvatn. Klimaendringane har også meir sakteverkande effektar på natur og samfunn, som endringar i artar og økosystem og endra vilkår for naturbaserte næringar som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringane har ulike konsekvensar i ulike område av landet, og nødvendige tiltak kan variere frå stad til stad. 

Statsforvaltaren skal bidra til at samfunnet klarer å avgrense den negative effekten av klimaendringane. Rolla vår er å ta avgjerder og vere rettleiar innan fleire av fagområda våre. Arealplanlegging har ei nøkkelrolle i klimatilpassingsarbeidet, og Statsforvaltaren rettleiar og kan komme med motsegn. Statsforvaltaren har dessutan ei sentral rolle innanfor regional samfunnstryggleik og beredskap, som omfattar tilsyn, rettleiing og risikoførebyggande arbeid, og handtering av akutte situasjonar. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vassforvalting er andre fagområde der Statsforvaltaren kan vere med og bidra til at samfunnet er førebudd på å tole konsekvensane av et endra klima.

Vis meir

Klimaet i Hedmark er i endring. Utslippet av klimagasser i Hedmark er ca. 3,9 prosent av de norske utslippene i 2013, eller ca 1,38 mill. tonn regnet som CO2-ekvivalenter.

Vegtrafikken bidrar mest til utslipp av klimagasser i Hedmark, men også landbruket er en viktig kilde.

I Hedmark vil vi oppleve temperaturøkning om vinteren, mer ekstremnedbør og mer nedbør vinterstid i løpet av dette århundret. Klimaendringene kan få konsekvenser for både landbruksproduksjon, biologisk mangfold og friluftsliv. Alle kommuner i Hedmark har vedtatt første generasjons energi- og klimaplan. Kommunenes utfordring er nå å komme fra plan til handling.


Publisert 27.11.2018

Klimasats 2019 – støtte til klimatiltak i kommunene

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke om Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. Regjeringen har foreslått 151,8 millioner kroner til ordningen i 2019.


Publisert 29.06.2018

6,5 millioner til Klimasats i Hedmark

Sju kommuner i Hedmark, tre regionale klimanettverk og Hedmark trafikk har fått støtte i årets "Klimasats".


Publisert 23.06.2017

Over 11 millioner kroner til klimatiltak i Hedmark

Kommunene Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Elverum og Stor-Elvdal samt Hedmark trafikk har fått Klimasats-midler for 2017.


Publisert 22.12.2016

Klimasats – støtte til klimasatsning i kommunene 2017

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til klimatiltak innen 15. februar 2017.


Publisert 31.10.2016

Hedmarkskommuner fikk 1,4 mill. til klimasats

Tre kommunale prosjekt i Hedmark har fått 1,4 av de 100 millioner kronene som ble fordelt i år gjennom støtteordningen «Klimasats».


Publisert 04.05.2016

Miljødirektoratet har lansert klimatilpasning.no

Den nye nettsiden gir informasjon og veiledning til kommunene
om klimatilpasning innen flere områder
.


Publisert 19.04.2016

100 millioner til «klimasats» i kommunene

Nå lanseres Klimasats, en ny støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner.


Publisert 09.12.2015

Kommunene kan søke om tilskudd til klimatilpasning

Det er satt av 6 mill. kr. som kan brukes til kunnskapsoppbygging og utredninger om klimatilpasningstiltak. Søknadsfrist for 2016 er 15. januar.


Publisert 09.04.2015

Tilskudd til klimatilpasning 2015

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd for å styrke sitt arbeid med klimatilpasning. Søknadsfristen er 20. mai.