Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunalrett

Oppdatert 10.12.2021

Kommunelova gir kommunar og fylkeskommunar stor fridom til å organisere verksemda si, berre dei held seg til reglane i forvaltningslova, offentlegheitslova og dei enkelte særlovene.

Det er viktig å balansere kommunalt sjølvstyre og lokaldemokrati mot nasjonale likskapsprinsipp og rettstryggleik, som skal gjelde for alle innbyggjarane i landet.

Statsforvaltaren har mynde til å kontrollere verksemda i kommunane. Tre eller fleire medlemmer av eit kommunestyre kan saman sende ei avgjerd til Statsforvaltaren for å få kontrollert at ho er lovleg. Statsforvaltaren kan dessutan på eiget initiativ ta opp saker til lovleg­kontroll. Statsforvaltaren kontrollerer at vedtaket har komme til på lovleg vis, at det er gjort av riktig organ, og at innhaldet i avgjerda er i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Vis meir


Publisert 09.03.2018

Grensejustering Sollihøgda - høring og innbyggerundersøkelse

Fylkesmannen ønsker å vite hva berørte innbyggere mener om en eventuell grensejustering. Derfor gjennomføres det nå en telefonundersøkelse.


Publisert 14.12.2016

Marienlystsaken avsluttet hos Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen har avsluttet saken om lovlighetskontroll av Marienlystområdet i kommuneplanen i Drammen.


Publisert 28.11.2016

Ikke lovlighetskontroll av Marienlyst

Fylkesmannen mener fortsatt at det ikke skal gjennomføres lovlighetskontroll av kommuneplanen i Drammen. Sivilombudsmannen har bedt Fylkesmannen se på kravet om lovlighetskontroll fra Aksjonskomiteen Redd Marienlyst på nytt.


Publisert 30.06.2014

Gyldig kommunestyrevedtak

Ringerike kommunestyres vedtak om å legge ned Stranden skole er gyldig. Det fastslår Fylkesmannen i sitt vedtak.


Publisert 27.02.2014

Ikke oppdaterte delegeringsreglement

Åtte av 21 kommuner i Buskerud hadde ikke behandlet delegeringsreglementet innen utgangen av året etter at kommunestyret ble konstituert, slik reglene krever. Det viser gjennomgangen av kommunenes delegeringsreglement som Fylkesmannen i Buskerud har gjort.