Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Omsorgstenester

Oppdatert 13.12.2021

Kommunen har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstenester skal organiserast slik at den enkelte så lenge som råd kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Tenestene skal utformast i samråd med brukaren. Statsforvaltaren fører tilsyn og kontroll med dei kommunale tenestene. 

Fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller løn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen yter teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på same måte som i vanlege heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i korleis kommunens vurderer behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen din til kommunen. Dersom klagen ikkje når fram, blir klagen automatisk send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 30.10.2018

Tilsynsrapport Rollag kommune

Fylkesmannen har i perioden 26.07.18 til 23.10.18 undersøkt om Rollag kommune sørger for at kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i egne boliger, er i samsvar med lovkrav slik at brukere får trygge og gode tjenester. Vi har også sett på utvalgte deler av reglene som handler om bruk av tvang overfor utviklingshemmede. Fylkesmannen fant lovbrudd på tre av områdene som omfattes av tilsynet.


Publisert 24.10.2018

Klagemuligheter ved feil diagnose

I forbindelse med Tolga-saken har helsevesenet fått noen henvendelser om hvordan man skal gå frem for å få innsyn i egen diagnose. Det har også kommet spørsmål om hvordan man går frem for å klage på en diagnose.


Publisert 04.10.2018

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser for Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre, høsten 2018 i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.


Publisert 20.04.2018

Fremtidens boliger - en inspirasjonskonferanse

{PagePropertyPlugin}

Publisert 16.04.2018

Nettverkssamling for demenskontakter


Publisert 25.10.2017

Det gjelder livet- tilsyn med tjenester til mennesker med utviklingshemmning

 Helsetilsynet har oppsummert  tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming.


Publisert 07.09.2017

I Buskerud venter 51 personer på sykehjemsplass

Fylkesmannen har laget en oversikt over kommunenes ventelister for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig


Publisert 16.01.2017

Samling om kompetanse- og innovasjonstilskuddet

{PagePropertyPlugin}

Publisert 04.10.2016

Utredning om rettigheter til mennesker med utviklingshemming

Rettighetsutvalget overleverte sin utredning: NOU 2016:17 - På lik linje  til Barne- og likestillingsdepartementet den 3.oktober 2016


Publisert 09.09.2016

Lansering av den nye Demensboka

Lærebok for helse- og omsorgspersonell

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen

Mandag 17. oktober kl. 18-20:30