Tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen i Agder gir skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder. Tillatelsen gjelder fra tirsdag 23. juni kl. 22.00 til onsdag 8. juli kl. 12.00, 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2020

Fylkesmannen i Agder har med bakgrunn i meldinger fra Statens naturoppsyn (SNO) gitt skadefellingstillatelse på en ulv i Agder. Skadefellingstillatelsen er gitt til det interkommunale fellingslaget for Vest-Agder.

Fylkesmannen mottok i løpet av kvelden 23.06.2020 melding fra SNO om funn av tre kadaver av sau mellom Ånebjor og Finndalen i Åseral kommune. Ett kadaver av en årsgammel sau og to lam ble vurdert som dokumentert tatt av ulv. I tillegg ble det funnet møkk i tilknytning til kadavrene. Møkkprøven er tatt vare på og vil bli sendt til analyse på NINA i Trondheim så raskt som mulig.

Rovviltnemnda for region 1, som gamle Vest-Agder fylke er en del av, har vedtatt en betinget skadefellingskvote på tre ulver i regionen for 2020/21. Søknader om skadefelling behandles av Fylkesmannen innenfor den rammen som er satt av rovviltnemnda og rovviltforskriften §§ 6 og 9.

En skadefellingstillatelse skal være rettet mot bestemte skadegjørende individ, og vedtaket skal være begrenset til tid, rom og antall dyr.

Fylkesmannen vil karakterisere det aktuelle området som et viktig beiteområde for sau. Fylkesmannen er også kjent med at det befinner seg mange sauebesetninger i tilgrensende områder i tillegg til det aktuelle skadeområdet. Videre vil antall sau på utmarksbeite øke kraftig i området i løpet av de kommende ukene.

Det foreligger så langt et begrenset skadeomfang. Samtidig er det allerede sluppet et stort antall dyr i området, og det slippes fortløpende ytterligere dyr. Skadepotensialet vil være stort dersom en ulv fortsatt skal ha tilhold her. Det er lite realistisk å se for seg at man kan holde et så stort antall dyr hjemme på inngjerdet innmark over tid. Fylkesmannen anser det ikke som hensiktsmessig eller praktisk mulig å gjennomføre andre effektive forebyggende tiltak, som for eksempel å holde et så stort antall dyr tilbake fra utmarks-beite.

Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadepotesialet i nær framtid,
anser Fylkesmannen at det beste tiltaket for å forhindre omfattende skader er at det iverksettes
fellingsforsøk på ulven.

Fylkesmannens vurdering nå er at vi ikke kan legge avgjørende vekt på risikoen for å felle en ulv med verdifullt arvemateriale sett i forhold til risikoen for økt skade på sau. Møkkprøver er sendt til analyse, og hvis resultatet skulle vise at det er et genetisk viktig individ i Vest-Agder, vil Fylkesmannen eventuelt gjøre endringer i skadefellingstillatelsen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.