Endret geografisk virkeområde for tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen utvider det geografiske området for tillatelse til felling av skadegjørende ulv datert 23.06.2020 til å også omfatte Farsund kommune. Endringen gjelder fra søndag 28.06.2020 kl 0920. 

Øvrige vilkår i tillatelse gitt 23.06.2020 er uendret.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.06.2020

Fylkesmannen mottok den 23.06.2020 melding fra SNO om funn av tre kadaver av sau mellom Ånebjor og Finndalen i Åseral kommune, en åring og to lam. Sauene ble vurdert som dokumentert tatt av ulv, og det ble gitt tillatelse til felling av skadegjørende ulv i kommunene Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal. 

I tillatelsen gitt 23.06.2020 ble de nærmeste omkringliggende kommunene inkludert i det geografiske området som tillatelsen omfattet. Farsund kommune ble ikke tatt med, da man vurderte at dette var et godt stykke sør for der man normalt forventer at ulv som trekker vestover vil gå. Den 28.06.2020 ble det imidlertid meldt om observasjoner som tydet på at ulven var i Farsund kommune. I 2019 hadde kommunen omkring 6600 sau på utmarksbeite, og Fylkesmannen vurderer at Farsund kommune er et viktig beiteområde for sau hvor skadepotensialet er stort. Fylkesmannen besluttet derfor å utvide fellingsområdet i tillatelse av 23.06.20 til å også inkludere Farsund kommune. Endringen gjelder fra søndag 28.06.2020 kl 0920. 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. En eventuell klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.