Utslippstillatelse for Neset avløpsrenseanlegg

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Froland kommune gitt utslippstillatelse for nytt avløpsrenseanlegg på Neset etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16, 22 og 40 samt forurensningsforskriften) § 14-4.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.11.2019

Froland kommune har søkt om utslippstillatelse for det nye kommunale avløpsrenseanlegget på Neset som er bygget rett ved siden av det gamle renseanlegget. Det gamle anlegget skal stå til det nye er testet tilstrekkelig med gode resultater.

Det nye renseanlegget vil sikre god rensing av avløpsvann fra en økende befolkning i kommunen.

Tillatelsen omfatter både minimumskravene i forurensningsforskriften kapittel 14 og andre krav fastsatt av Fylkesmannen som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Fylkesmannen har i tillatelsen stilt krav om bl.a. tilfredsstillende oppsamling, ledning og rensing av avløpsvann. Avløpsledningsnettet skal ha godt nok vedlikehold og tilstrekkelig kapasitet.

Fylkesmannen forventer også at kommunens hovedplan omtaler en fornyelsestakt som skal være ambisiøs nok for å møte kravene og klimautfordringer. Kommunen skal i tillegg gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurdering av avløpsnett og resipient, samt utarbeide målrettet handlings-/tiltaksplan basert på risiko.

For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som du finner til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem.