Tillatelse til tiltak i sediment for Baring Farsund AS

Statsforvalteren gir Baring Farsund AS tillatelse til tiltak i sediment i Lundevågen i Farsund kommune. 

Publisert 15.09.2022

Tiltakene er tilknyttet etablering av landbasert oppdrettsanlegg, og omfatter følgende tiltak:

  • mudring av 27 000 m3 ±20% masser i sjø ved Grønnodden
  • utfylling av 210 000 m3 ±20% masser i sjø ved Grønnodden
  • legging av to sjøledninger og tildekking av disse mellom Nauodden og Skjolnesodden med inntil 9 000 m3 masser

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11 og forurensningsforskriften § 22-6, jf. forurensningsloven § 16. 

Det er knyttet store naturverdier til den indre delen av Lundevågen, og Statsforvalteren har i tillatelsen stilt vilkår for å minimere de negative konsekvensene av tiltakene. Tillatelsen er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En ev. klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes, og sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no