Søk midler til opprydning i forurenset grunn og sjøbunn

Frist for å søke til Miljødirektoratet om midler til opprydningstiltak for 2022 er 10.12.2021. Søknaden skal sendes inn elektronisk. 

Publisert 14.10.2021

I hovedsak ligger prinsippet om at forurenser betaler til grunn for arbeidet med opprydding av forurenset grunn og sjøbunn. Det er likevel ulike situasjoner der det er aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av utgiftene til undersøkelser, opprydding eller andre tiltak. Miljødirektoratet forvalter midler bevilget av Stortinget til slike opprydningstiltak. 

Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet. Mer informasjon om hvem som kan søke, tiltak det kan søkes om midler til og skjema for å sende inn søknad finner du på Miljødirektoratets hjemmesider

Kontaktpersonar