Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kunngjøring av tillatelse til opprydningstiltak ved Eydehavn

Fylkesmannen i Agder gir Arendal Havnevesen KF tillatelse til opprydningstiltak på eiendommene gnr./bnr. 52/701 og 52/740 i Arendal kommune. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 27.02.2020

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og gjelder i to år. Opprydningsarbeidene skal gjennomføres i forbindelse med tilrettelegging til næringsvirksomhet, og omfatter fjerning av masser forurenset med olje og polysykliske aromatiske hydrokarboner. 

Du finner tillatelsen til høyre på denne siden. 

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no