Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Etterspørsel etter økologiske råvarer fra Agder

Mange kom for å høre om mulighet for lokal verdiskaping på Økoløft-møtet i Søgne 2. desember.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 06.12.2019

Landbrukets økoløft arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen møte om produksjons- og markedsmuligheter for økologisk mat på Agder på Søgne videregående skole 2. desember. Nærmere 50 deltakere kom for å høre mer om muligheter for produksjon og omsetning av økologiske produkter i vår region.

Representanter fra Norges Bondelag, Vest-Agder Bonde- og småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgiving Agder deltok med innlegg på møtet, og begge inspirasjonsbøndene fra Agder delte erfaringer. Brit Mjåland orienterte om jordbærproduksjonen på Mjåland gård i Marnardal, der det også er Inn på tunet-tilbud, andelsjordbruk og gårdsturisme. Georg Smedland orienterte om sin drift med økologisk vinterfôra sau og grovfôrproduksjon på Smedsland gård i Audnedal.

Audun Abrahamsen fra Søgne selger økologisk villsau gjennom Rekoringen Kristiansand og på Bondens marked. Det kom frem at han var svært godt fornøyd med disse salgskanalene, og han har inntrykk av at det er potensiale for langt større salg.

Spiserisjef i Dyreparken, Roy Byremo, orienterte om Hakkebakkeskogen, matservering ved Ekorn Jensen kafe er minst 90 % økologisk. Menyen er i størst mulig grad laget ut fra råvarer som er tilgjengelige i området. Videre utfordret Byremo forsamlingen til å komme med forslag til råvarer som kan produseres lokalt og som kan inngå i «Grab and Go»-menyer i Dyreparken.

Jens Eide på storskjerm orienterte om slakteribedriften, og sa at salget er økende både på økologisk småfe og storfe. De jobber i tillegg med å få en eller to produsenter til å begynne med økologisk gris. Det er stadig etterspørsel etter mer kjøtt, og økotillegg gis for alle dyreslag.

Til slutt orienterte Anders Lunde v/Lunde gård Engros AS om stort behov for lokalproduserte økologiske grønnsaker, egg og ulike veksthusprodukter.

Både Dyreparken, Jens Eide og Lunde gård etterspør lokalproduserte økologiske råvarer. I tillegg øker etterspørselen etter økologisk mat i alternative salgskanaler slik som Rekoringer, Bondens marked og andelslandbruk. Dette gir muligheter for bønder på Agder som kan tenke seg å dra nytte av dette og bidra til den lokale verdiskapingen.