Endret søknad om tiltak i sedimenter i Lundevågen

Høyringsfrist:
21. desember 2021 23:59

Statsforvalteren har mottatt endret søknad om tiltak i sedimenter i Lundevågen i Farsund kommune. Baring Farsund AS er tiltakshaver og søker om tillatelse til å gjennomføre tiltak for å tilrettelegge for etablering av landbasert akvakulturanlegg. Høringsfrist er 21.12.2021. 

Publisert 24.11.2021

Baring Farsund AS planlegger å etablere landbasert akvakulturanlegg i Lundevågen i Farsund kommune. Statsforvalteren fikk den 13.07.2021 søknad fra Rambøll Norge AS om tillatelse til å fylle ut ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i Farsund kommune og å legge ut en inntaksledning og en utslippsledning i sjø. Søknaden var på høring i perioden 17.08. – 14.09.2021. 

Vi har nå mottatt «Notat med supplerende informasjon om avbøtende tiltak ved mudring og direkte utfylling i sjø, og nedgraving av del av sjøledning» der Rambøll Norge AS søker på vegne av Baring Farsund AS om tillatelse til å mudre ca. 27 000 m3 masser i sjø og fylle ut ca. 180 000 m3 masser i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i Farsund kommune. I tillegg søker de om å grave ned en del av to sjøledninger på en strekning på ca. 300 m i området hvor ledningene krysser Lundevågens utløp. 

Endringene i søknaden begrunnes med at det er kostnadsbesparende og mer praktisk gjennomførbart å fylle ut direkte i sjø istedenfor å lage en utfylling med spuntvegg. Dette medfører at det er behov å mudre sedimenter for å sikre nødvendig stabilitet før utfylling. Når det gjelder tiltak i sedimenter i forbindelse med legging av sjøledningene, kommer det av kravet stilt av Kystverket i tillatelse av 12.10.2021 til tiltaket etter havne- og farvannsloven.

Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknaden om mudring og utfylling av masser i sjø ved gnr./bnr. 5/4 i Farsund kommune og nedgraving av sjøledninger etter forurensningsloven § 11, jf. § 7.

Du finner den opprinnelige søknaden med vedlegg, Rambøll Norge AS sitt notat med supplerende informasjon og øvrige dokumenter i saken til høyre på denne siden.

Frist for kommentarer til søknaden er 21.12.2021. Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Saksnummeret er 2021/6676.