Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Forslag til verneplan for Landdalen naturreservat - frivillig vern

Høyringsfrist:
4. mai 2020 23:59

Fylkesmannen foreslår vern av et regionalt viktig skogområde med ulike typer rik edelløvskog i Landdalen i Hægebostad kommune. Gammel ospeskog og alm-lindeskog er de viktigste sjeldne skogtypene i området. Området vil gi ca. 1400 dekar nytt verneareal i Agder.

Publisert 17.03.2020

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen i Agder ut forslag til verneplan for Landdalen naturreservat. Verneverdiene i området er kartlagt gjennom den nasjonale bekkekløftkartleggingen fra 2008. Lokaliteten omfatter ca. to kilometer av Landdalens nedre del, og består i hovedsak av mer eller mindre bratte, sørøst- til østvendte lisider. I nedre del har elvedalen delvis form av bekkekløft.

Verneverdiene i området er knyttet til den gamle ospeskogen og forekomstene av alm-lindeskog og lågurtskog. Et livskraftig bestand av gamle og grove barlind bidrar også til verneverdiene i området. Artsmangfoldet er variert og rikt innen mange ulike artsgrupper. Karplantefloraen omfatter mange varmekjære og næringskrevende arter.

Stedvis har området også en relativt stor andel døde edellauvtrær, og lavfloraen er derfor rik både i ospeskog og alm-lindeskog, med lungeneversamfunn på rikbarkstrær og kravfulle skorpelav på grovbarkete edelløvtrær. Området Landdalen er vurdert til å være (sterkt) regionalt verneverdig og bidrar til å oppfylle viktige mangler i skogvernet på Agder innenfor skogtypene gammel ospeskog og alm-lindeskog.

Verneforslaget har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier, samt forslag til verneforskrift og vernekart finner du i menyen på høyre side.

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmagpost@fylkesmannen.no innen 4. mai 2020.

Vi ber om at du merker innspillet ditt med vårt arkivsaksnummer 2020/2385.