Barn og unge med behov for både barnevern og psykiske helsetjenester skal få gode og koordinerte tjenester til rett tid

Barn og unge med behov for både barnevern og psykiske helsetjenester skal få gode og koordinerte tjenester til rett tid.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Vi vet at samarbeid er viktig for at barn og unge med behov for både barneverntjenester og psykiske helsetjenester skal få nødvendig hjelp i rett tid.

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har fått i oppdrag fra Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide sammen for at barn og unge med behov for både barneverntjenester og psykiske helsetjenester skal få et godt og koordinert tjenestetilbud.

Rundskrivet er ett av flere tiltak direktoratene står sammen om for å bidra til bedre samarbeid mellom tjenestene.

Formålet med rundskrivet er å vise hvilke muligheter tjenestene har for å samarbeide til beste for barn og unge.

Rundskrivet avklarer tjenestenes ansvar, oppgaver og plikt til å samarbeide både generelt og i enkeltsaker innenfor rammen av reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.