Desentralisert kompetanseutvikling i skolen

Her finner man informasjon fra Statsforvalteren i Agder om desentralisert kompetanseutvikling.

 • Informasjon knyttet til barnehage ligge under fanen "Barnehage".
 • Informasjon knyttet til grunnskole og videregående opplæring ligge under fanen "Grunnskole og vidergående opplæring".

Den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (Dekomp) skal bidra til at skoleeierne gjennomfører lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak.

Statsforvalteren, skoleeierne i fylket og vårt lokale universitet UIA skal samarbeide for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet. Fylket har organisert seg gjennom regionale kompetansenettverk på tvers av kommunene. De regionale kompetansenettverkene har inngått partnerskapsavtaler med et universitet eller høgskole (UH). De fleste nettverkene har inngått partnerskapsavtale med UIA. Enkelte nettverk har inngått partnerskapsavtale med annet UH grunnet behov for særskilt kompetansebehov som ikke UIA har.

 

Samarbeidsforum for desentralisert ordning i Agder

Samarbeidsforum for desentralisert kompetanseutvikling i Agder er beslutningsorgan for planer og tildeling av midler til de regionale kompetansenettverkene. De skal følge med på og bidra til at partnerskapet mellom UH og nettverkene i ordningen fører til betre læring for elevene.

Samarbeidsforum skal årlig drøfte modell for tildeling av midler ut fra overordnede styringssignal og endringer i behov i utdanningssektoren i Agder.

Samarbeidsforum består av representanter fra

 • De enkelte regionale kompetansenettverkene 
 • Fylkeskommunen
 • Friskolenettverk
 • Universitetet i Agder
 • Utdanningsforbundet
 • KS
 • Statsforvalteren

Statsforvalteren leder og koordinerer samarbeidsforumet

 

Regionale kompetansenettverk

Agder er inndelte i tilsammen 8 kompetansenettverk: 

 • Lister med kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad og Lyngdal
 • Lindesnes med noe samarbeid inn mot nettverket i Kristiansandsregionen
 • Kristiansandsregionen med kommunene Kristiansand, Vennesla, Iveland og Lillesand
 • Nedre Setesdal med kommunene Bygland, Åseral og Evje og Hornnes
 • Øvre Setesdal med kommunene Bykle og Valle
 • Østre Agder med kommunene Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør
 • Friskolenettverk med Oasenskolene og Samfundet skoler
 • Fylkeskommunen med egen ordning

Alle regionene har etablert styringsgruppe og egne arbeidsgrupper.

Bakgrunn for ordningen

Den desentraliserte ordningen skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetansetiltak i partnerskap med universitet og høgskoler. Dette gir skoleeierne både hovedansvar og stort handlingsrom til å nå de overordnede sektormålene med mål om en lokal skolebasert kompetanseutvikling.

 • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
 • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

 

Les mer om ny modell for kompetanse utvikling nettsiden til Utdanningsdirektoratet

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ny-modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/

Les mer om kunnskapsgrunnlaget i Meld.St.21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

https://www.regjeringen.no/contentassets/71c018d2f5ee4f7da7df44a6aae265bc/no/pdfs/stm201620170021000dddpdfs.pdf