Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 11.07.2022

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


03.12.2018

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.


15.11.2018

Fornyet avtale som sikrer et godt tilbud til evakuerte

Fylkesmannen har fornyet avtalen om Oslofjord Convention Center som senter for evakuerte og pårørende ved store ulykker og katastrofer.


26.10.2018

Forsatt godt beredskapsarbeid i kommunene

DSBs årlige undersøkelse av kommunenes beredskapsarbeid viser at kommunene i Vestfold fortsetter å jobbe godt med samfunnssikkerhet og beredskap.


22.10.2018

Råd om egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.
Kilde: DSB


24.09.2018

Fylkesmannen takker for innsatsen under stormen Knud

Da Meteorologisk institutt sendt ut rødt varsel på fredag, mobiliserte hele Vestfold. Fylkesmannen berømmer spesielt Røde Kors Hjelpekorps og Vestfold bondelag som sørget for god beredskap, og alle privatpersoner som gjorde gode forberedelser og forhindret skade.


21.09.2018

OSPA-pris til fylkesberedskapssjefen

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser vant årets OSPA-pris for beste offentlige sikkerhetsinitiativ. Kaiser fikk prisen for å ha etablert et strukturert samarbeid med næringslivet.


17.09.2018

Snakk med sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen.


16.08.2018

Fagdag samband og befolkningsvarsling

Kommunikasjon er en av grunnpillarene for å lykkes med krisehåndteringen vår.
Hva gjør vi når de ordinære ekomløsningene våre svikter?
Hvordan får vi varslet/informert befolkningen før og under kriser?


11.07.2018

Fylkesmannen oppfordrer kjøpmenn til å tone ned salget av engangsgriller

Flere skogbranner den siste tiden er utløst av bruk av engangsgriller. Fylkesmannen i Vestfold har derfor oppfordret dagligvarebransjen til å informere kundene på utsalgsstedene om faren engangsgriller representerer. I tillegg har vi oppfordret bransjen til å redusere synlighet og offensivt salg av engangsgriller. Oppfordringen har gått til de store dagligvarekjedenes sentralkontorer.


04.07.2018

Møte om skogbrann i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold innkaller til møte med fylkesberedskapsrådet, brannsjefene, skognettverket og kommunene i Vestfold fredag 6. juli 2018 kl 0900.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel