Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avdelinger

Fylkesmannen i Vestfold er organisert i fem fagavdelinger, en administrasjonsstab og en fagstab.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Helse- og sosialavdelingen
Avdelingen behandler saker etter helse- og sosiallovgivningen. Det omfatter blant annet å ivareta innbyggernes rettsikkerhet på helseområdet og gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell. Avdelingen gjennomfører tilsyn med helsepersonell og helsetjeneste og behandler klager etter lov om pasientrettigheter og enkeltklager på helsepersonell eller helsetjenester. Avdelingen følger opp hendelser som gir mistanke om svikt i pasientsikkerheten.

Helse- og sosialavdelingen har oppgaver med lokal iverksetting av statlig politikk som gjelder rus, psykisk helse, omsorgstjenester og sosiale tjenester i NAV. I tillegg avgjør avdelingen saker om dispensasjon på grunn av helseforhold etter førerkortforskriften.

Fylkeslege/avdelingsdirektør Jan Arne Hunnestad.

Juridisk avdeling
Juridisk arbeider i hovedsak med juridiske spørsmål.  Avdelingen behandler klager på kommunenes vedtak innen fagområder som plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, vergemål, alkoholloven, (skjenkebevillinger og åpningstider), offentlighetsloven osv. Avdelingen har også ansvar for å behandle søknader om fri rettshjelp, separasjon og skilsmisse, askespredning og tilskudd til trossamfunn. Fra 1. juli 2013 vil avdelingen få ansvaret for vergemål, en oppgave som Fylkesmannen overtar fra de kommunale overformynderiene. I tillegg veileder avdelingen personer og kommuner i offentligrettslige spørsmål.

Avdelingsdirektør Per Arne Andreassen.

Landbruksavdelingen
Landbruksavdelingen skal bidra til å gjennomføre den nasjonale landbruks- og matpolitikken i fylket. Oppgavene omfatter både saksbehandling og utviklingsarbeid innen jordbruk, skogbruk og bygdeutvikling.

Avdelingen er et kompetansesenter for kommunene og bidrar til at kommunene opprettholder god forvaltningspraksis. I tillegg er avdelingen en pådriver for nærings- og bygdeutvikling, leder arbeidet med regional næringsstrategi, og har et ansvar for å ivareta hensynet til jordvern og kulturlandskap i arealforvaltningen. Avdelingen fører kontroll med tilskuddsforvaltningen i landbruket.

Landbruksdirektør Olav Sandlund.

Miljø- og samfunnssikkherhetsavdelingen
MSA forvalter 132 naturvernområder, herunder samarbeid med Nasjonalpark Færder og Besøkssenter våtmark Ilene. I tillegg har avdelingen ansvar for ulike tilskuddsordninger, verneplaner for skog, utvalgte naturtyper, prioriterte arter og naturmangfold.

Avdelingen er førsteinstans for søknader fra bedrifter og kommuner om tillatelser etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter, og fører tilsyn etter samme regelverk. Dette innebærer også klagesaksbehandling og nabohenvendelser.

MSA avgir uttalelse i saker etter plan- og bygningsloven, dvs kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og enkelte dispensasjonssaker. Vi er også involvert i ulike samferdselssaker, som jernbaneutbygging og E-18. Plangruppa vurderer planen i forhold til statlige interesser på vegne av hele embetets ansvarsområde.

Innen samfunnssikkerhet og beredskap jobber avdelingen med samordning av beredskapsarbeidet i fylket, risiko- og sårbarhetsanalyse, arrangerer møter i Fylkesberedskapsrådet, fører tilsyn med kommunene, øver kommunens kriseledelse, samt ivaretar stabsfunksjonen i forhold til fylkesmannens kriseledelse.

Fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui.

Oppvekst- og opplæringsavdelingen
Avdelingen skal bidra til rettssikkerhet innenfor områdene barnehage, barnevern og skole i form av klagesaksbehandling og tilsyn. I tillegg føres tilsyn etter introduksjonsloven, og avdelingen har også tilsyn med krisesentra og familievernkontorene.

Utdanningsdirektør Kari Evensen.

Administrasjonsstab
Denne enheten omfatter økonomi, IT, personal, arkiv, servicetjenester og forvaltning av Statens Park.

Leder for administrasjonsstaben Jan Erik Glad.

Fagstab
Enheten omfatter fem rådgivere som har oppgaver som går på tvers av fagavdelingene, blant annet kommunal styring og fornying, kommuneøkonomi, kommunikasjon, samarbeid med næringslivet og bistand til fylkesmannen.
Enheten ledes av ass. fylkesmann Bernt Lasse Berggreen.