Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Plan- og bygningsrett

Oppdatert 29.12.2022

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Vis meir


Publisert 29.06.2015

Forenklede byggeregler fra 1. juli 2015

Fra 1. juli forenkles reglene om søknadsplikt i plan- og bygningsloven. De nye reglene unntar blant annet garasjer på inntil 50 kvadratmeter og tilbygg på 15 kvadratmeter fra søknadsplikt.


Publisert 30.03.2015

Fylkesmannen samordner innsigelser fra statlige etater i Vest- Agder.

Fra 1. april 2015 skal Fylkesmannen i Vest-Agder prøve ut en forsøksordning der innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven fra statlige etater samordnes.


Nye kontrollregler i byggesaker fra 01.01.2013