Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen i Vest-Agder er statens fremste representant i fylket. Fylkesmannen utfører en rekke oppgaver for departementer og direktorater rettet mot enkeltpersoner, kommuner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Oppgavene består i hovedsak i å føre tilsyn, behandle klager, fatte vedtak og veilede / gi råd.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

 
Fylkesmannens ansvar
Rettssikkerhet for enkeltindividet er av stor betydning for Fylkesmannen i Vest-Agder. Fylkesmannen formidler statlig politikk tilpasset fylket og innbyggerne. Dersom statlige mål er i utakt med utfordringer og oppgaver i fylket, formidler Fylkesmannen dette tilbake til Regjeringen. Fylkesmannen har også et spesielt ansvar for å samordne statlig politikk overfor kommunene.

Saksbehandling
Alle saker som kommer inn til Fylkesmannen, skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Saksbehandlingstiden vil variere fra saksområde til saksområde. Hvis vi ikke kan få behandlet saken innen én måned, skal vi snarest mulig gi et foreløpig svar. Der opplyser vi om når svar kan forventes og hvorfor det tar tid. Hvis vi må hente inn flere opplysninger for å kunne behandle saken, regner vi saksbehandlingstiden fra det tidspunktet da alle opplysningene er kommet inn. For enkelte ordninger er svartid for behandling fastsatt i regelverk. I slike saker vil ikke brev om forventet saksbehandlingstid bli sendt ut.

Innsynsrett
Hvis du er part i en sak, har du som hovedregel rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter. Spørsmål om innsyn kan du rette til saksbehandler.

Klagerett
Enkeltvedtak som er fattet av Fylkesmannen, kan påklages. Har Fylkesmannen fattet vedtak som klageinstans, er vedtaket endelig. Det blir opplyst om eventuell klageadgang i den enkelte sak.

Kundebehandling
Vårt servicetorg hjelper deg hvis du er usikker på hvem du skal snakke med. Dersom den du søker ikke er tilgjengelig, skal du få beskjed om når vedkommende er tilbake, eller om mulig, bli satt over til en annen person som kan hjelpe deg. Hvis du vil besøke Fylkesmannen, bør du avtale tid på forhånd.

For å sikre din rettssikkerhet lover vi deg
• kvalitetsmessig god saksbehandling
• upartisk avgjørelse
• vedtak med grunnlag i lov og forskrifter og et saklig skjønn
• vedtak utformet i et forståelig språk

Når du kontakter oss lover vi deg
• at du får hjelp til å finne rette instans dersom vi ikke kan hjelpe deg
• at du blir møtt med respekt, redelighet og behandles rettferdig

Gi oss tilbakemelding
Hva du mener om oss er viktig. For at vi skal bli bedre er det viktig å få tilbakemelding. Du vil alltid bli behandlet seriøst enten du vil klage på dårlig service eller gi ris og ros. Du kan skrive, ringe, fakse eller sende e-post til oss.