Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utdannings- og barnevernsavdelingen

Utdannings- og barnevernsavdelingen har barnehagefeltet, grunnopplæringen og barnevernfaglige klagesaker som sine hovedområder. Grunnopplæring vil si alle grunnskoler og all videregående opplæring i fylket og omfatter all virksomhet enten den eies og drives er i privat eller offentlig regi.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Avdelingen har også det statlige ansvaret på voksenopplæringsområdet, som omfatter både grunnopplæring, spesialundervisning - og norskopplæring etter introduksjonsloven. Oppgavene fordeler seg med en hoveddel på det juridiske området i form av klagebehandling og tilsyn. Avdelingen utfører også utviklingspregede oppgaver innen hele kvalitetsutviklingsområdet, der informasjon og veiledning overfor skole- og barnehageeiere, ansatte, foreldre og allmennhet er en betydelig del.

På barnevernområdet skal Fylkesmannen informere og veilede barnevernansatte om lov, forskrifter og handlingsplaner, herunder rundskrivet om taushetsplikten og opplysningsretten i barnevernet. Fylkesmannen skal bidra til å styrke kompetansen blant barnevernansatte og stimulere til et godt samarbeid mellom tjenester for utsatte barn og unge.


  

Aktuelt

Direktør Kristin Eidet Robstad

Direktør
Kristin Eidet Robstad 

Telefon
38 17 62 62 /
975 37 254

E-post