Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøvernavdelingen

Miljøvernavdelingen arbeider med oppgaver på planområdet, forurensnings- og naturforvaltningsområdet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Avdelingen har ansvar for at nasjonal politikk blir formidlet og fulgt opp i behandling av kommunale og regionale planer. Formidling av statlig miljøvernpolitikk til regionale og kommunale beslutningstakere er en sentral oppgave. Opplæring av kommunene i plan og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven står sentralt. Tilsyn med ulike virksomheter for å minimalisere forurensning, opprydding i forurensede marine sedimenter i fjordene våre, og oppfølging av kommunene på klimaområdet er viktige oppgaver. Naturvern, kartlegging av naturmangfold og ivaretakelse av arealer som er viktige for naturmangfold er sentrale oppgaver. Vi arbeider for å ta vare på truede arter og ansvarsarter som laks og villrein. Vi arbeider for å eliminere fremmede, skadelige arter. Arbeid med helhetlig vassdrags- og kystvannforvaltning i tråd med vannforskriften er viktig.

Aktuelt

Ørnulf Haraldstad

Miljøverndirektør
Ørnulf Haraldstad

Telefon
38 17 62 01 /
481 28 258

E-post