Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Beredskapsstaben

Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal forebygge de farer som individ og samfunn står overfor i form av ulykker, kriser eller katastrofer samt sikre en god håndtering i tilfelle slike hendelser skulle inntreffe.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2015

Beredskapsstaben jobber innen følgende hovedområder:

 • Oversikt over risikobildet i fylket gjennom en oppdatert fylkes risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Forebygging gjennom
  • Tilsyn og øvelser med kommunene
  • Plangjennomsyn for å sikre at utbyggere ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap i arealplanleggingen.
  • Veiledning av kommuner og andre beredskapsaktører
  • Vedlikehold og utvikling av nettverk mellom beredskapsaktørene i fylket
 • Krisehåndtering gjennom varsling og eventuelt samordning ved omfattende kriser

Beredskapsstaben har også ansvaret for saksforberedelse av tildeling av ordener og medaljer.

Aktuelt

Fylkes-
beredskapssjef
Yngve Årøy

Telefon
38 17 62 50 /
951 36 846

E-post