Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Framvaren marine verneområde opprettet i dag

Regjeringen har i dag 21. juni 2013 vernet Framvaren i Farsund kommune som marint verneområde. Framvaren er en unik og internasjonalt viktig terskefjord med helt spesiell vannkjemi.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.06.2013

Vern av Framvaren er et ledd i arbeidet med å verne et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Framvaren er ett av de tre første områdene i Norge som vernes som marine verneområder. De to andre er Tauterryggen i Nord-Trøndelag og Saltstraumen i Nordland.

Framvaren er vernet som marint verneområde. Her er fjorden sett fra nord. Foto: Bjørn Vikøyr

Framvaren er vernet som marint verneområde. Her er fjorden sett fra nord. Foto: Bjørn Vikøyr

Framvaren - verneverdier og verneformål

Framvaren er en liten fjord med trangt innløp og begrenset tidevannsutveksling. Framvaren har helt spesielle kjemiske forhold. Vannet er brakt og har svært høyt innhold av sulfid. Området regnes som unikt i global sammenheng når det gjelder mulighetene til å forske på biologiske og kjemiske prosesser knyttet til dannelse av bergarter.

Formålet med Framvaren marine verneområde er å ta vare på et område som representerer en bestemt type natur, inneholder truet, sjelden og sårbar natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.

Framvaren har spesielle kvaliteter med minimal påvirkning fra menneskelig aktivitet og ekstreme livsforhold for både aerobe og anaerobe organismer. Verneverdiene og den naturvitenskapelige verdien knytter seg til det høye sulfidinnholdet i vannet i Framvaren, som gjør at bunnsedimentene og dypere vannlag er oksygenfritt, og dermed upåvirket av dyr og planter. Tersklene som styrer vannutvekslingen er spesielt viktige for miljøforholdene i området. Helvikfjorden har verdi som innstrømningsfjord til Framvaren. Framvaren er godt egnet for å studere miljøutviklingen langt tilbake i tid.

Verneformålet knytter seg til sjøbunnen og vannsøylen.

Trusler mot verneverdiene

De viktigste truslene i områdene er inngrep som i nevneverdig grad vil påvirke sjøbunn, vannutskiftning og strømforhold. For Framvaren er det spesielt viktig å bevare tersklene som styrer vannutskiftningen og dermed de fysiske rammebetingelsene. Det er ønskelig å unngå innstrømming av tungt sjøvann og sjøvann med unaturlig høyt innhold av næringsalter og unaturlig tilførsel av næringssalter fra lokale kilder på land og i sjø. Inngrep som for eksempel utfylling og sprengning kan skade tersklene og må derfor unngås.

Brakkvannskvaliteten og oksygen-/hydrogensulfidforholdene i Helvikfjorden, som ikke foreslås vernet, kan være avgjørende for å unngå uheldig påvirkning av de spesielle kjemiske forholdene i Framvaren. Bl.a. vil unaturlig tilførsel av næringssalter kunne være en trussel mot verneverdiene.

Havnivåstigning som følge av klimaendringer, kan bli en trussel i fremtiden.

Foreslåtte virkninger av verne-/beskyttelsesforslaget

Marint vern er en verneform etter naturmangfoldloven. Utgangspunktet er at utfylling, byggevirksomhet, mudring, deponering av masse, undervannssprengning, kabellegging, utslipp av kjølevann, utslipp av ballastvann, omrøring av vannmasser, utnyttelse av mineralske ressurser, installasjoner for energiutnytting og skjellskraping vil bli forbudt.

Det legges ikke opp til restriksjoner på drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger. Det legges heller ikke opp til restriksjoner på friluftsliv og båtliv eller fiske.

Forvaltningsansvar

Det er Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter hvem som skal ha forvaltningsansvaret for området. Forvaltningsplan for området skal ferdigstilles snarest mulig etter vernevedtak.

- - - - -

Saltstraumen og Tauterryggen marine verneområder

Saltstraumen regnes for å være verdens sterkeste tidevannsstrøm. I tillegg til hovedstrømmen gjennom Saltstraumen, er det også forbindelse ut fra Skjerstadfjorden gjennom Indre Sundan og Sundstraumen i sørvest og den grunne Godøystraumen i nordøst. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området.

Tauterryggen omfatter en israndavsetning/morene i Trondheimsfjorden med grunne og særegne forekomster av korallrev bygd opp av øyekorall Lophelia pertusa med et rikt naturmangfold, samt grunne og strømrike sjøområder med tilhørende bunndyrsfauna ved Tautra.