Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vatn

Oppdatert 03.01.2022

Vatn er ein livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mykje reint vatn i Noreg, men ikkje alt vatnet har like god kvalitet.

Dette er dei viktigaste årsakene til dårleg vasskvalitet:

  • forureining som forsuring, overgjødsling og spreiing av miljøgifter
  • fysiske endringar som vassdragsregulering, hindringar som for eksempel vegar og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vatnet i kanalar
  • biologiske påverknader som framande fiskeartar, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vassforvaltning

Vatnet renn dit det vil. Dei fleste vasskjeldene strekkjer seg over fleire kommunar eller fylke, og nokre deler vi med nabolanda våre. Derfor må vatnet forvaltast i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter. Her samarbeider vi også med nabolanda Sverige, Finland og Russland. 

Noreg er delt inn i elleve vassregionar. Éin fylkeskommune i kvar region er peikt ut som vassregionstyresmakt. 

Statsforvaltarens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarleg styresmakt for innføringa av EUs rammedirektiv for vatn. Statsforvaltaren er departementets representant på regionalt nivå, og skal 

  • samle kunnskap om tilstanden på vatnet og gi ei vurdering av miljøtilstanden
  • overvake og kartleggje problem
  • fungere som miljøfagleg rådgivar for andre involverte styresmakter

Vatnet blir påverka på mange ulike måtar. Omsynet til at vi skal ha reint vatn no og i framtida, må vere ein del av vurderinga på alle fagområde.

Vis meir


Publisert 18.03.2015

TEFA-seminaret 2015 - her er foredragene

Årets TEFA-seminar ble arrangert på Quality Hotel & Resort Kristiansand 12.mars. Seminaret samlet godt og vel 100 deltagere, hvor de fleste ble igjen på overtid til  debatt og spørsmål. Tusen takk til  alle som bidro på åres seminar.


Publisert 09.02.2015

TEFA 1985 – 2015. «30 år, kan suksesshistorien fortsette?»

{PagePropertyPlugin}

Publisert 13.09.2013

Åseralprosjektene - Fylkesmannen frarår økt regulering av Langevatn

Fylkesmannen legger særlig vekt på viktige miljøkonsekvenser som følge av: Økt regulering av Langevatn, manglende minstevannføring mellom Langevatn og Ljoslandsvatn samt varierende vannføring på lakseførende strekning.


Publisert 11.06.2013

Mye dødt krypsiv i Kristiansandsfjorden

Det er avdekket store mengder dødt krypsiv på bunnen ved munningen til Otra. Det døde plantemateriale gjør livet vanskelig for flere arter og påvirker miljøtilstanden i fjorden negativt.


Publisert 21.03.2013

Verdens vanndag fredag 22. mars

Fredag 22. mars er verdens vanndag, og 2013 er utpekt som internasjonalt vannår. I Vest-Agder jobber vi for å oppfylle målet om godt vannmiljø.