Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknadsfrist for erstatning av roviltskade på bufe er 1. november

Søknad om erstatning for rovviltskader på bufe i Vest-Agder må fremmes elektronisk innen 1. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

I Vest-Agder har i 2015 Statens Naturoppsyn sannsynliggjort ved kadaverundersøkelser at 7 lam er drept av gaupe, et lam er drept av kongeørn og 38 drept av ulv. Det siste tilfellet var ulveskade påvist i Sirdal 9. august, og ellers er skader sannsynliggjort drept av freda rovvilt gjort i kommunene Audnedal, Kvinesdal, Marnardal, Lindesnes, Åseral og Hægebostad.

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvar for å dokumentere forekomster av freda rovvilt og også vurdere mulige skader voldt av disse på husdyr, se informasjonsfolderen «Rovvilt i Vest-Agder 2015» (vedlagt). SNO skal holde Rovbasens sider om skadedokumentasjon http://www.rovbase.no/ løpende oppdatert.

Staten yter erstatning for tap av husdyr som sannsynliggjøres drept av rovviltartene bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn, se  Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt .

Søknadsfristen for erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt er 1. november.

Som i de seinere år krever Miljødirektoratet at søknad om erstatning fremmes gjennom Elektronisk Søknadssenter. På rovviltportalen - http://www.rovviltportalen.no/ - finner du et elektronisk søknadssenter. Dette sikrer rask saksbehandling, og søknaden er enkel å fylle ut og følger samme oppbygging som den tidligere brukte papirversjonen. Hvis du ikke tidligere har brukt det elektroniske søknadssenteret, må du registrere deg som søker. Direkte lenke til elektronisk søknadssenter er https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ .

Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanlig post. Kommunene vil bli bedt om å veilede i bruk av elektronisk søknadssenter dersom søker har behov for dette.

Har du spørsmål til utfylling av søknaden, kan du henvende deg til Fylkesmannens miljøvernavdeling, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. Hvis du senere ønsker å endre opplysninger gitt i en søknad du har sendt elektronisk, må dette skje skriftlig via post til Fylkesmannen. Dette gjelder for eksempel hvis savnede og søkte individer blir funnet etter søknad er fremmet.

NB!! Beitekart med avgrensning av beiteområdet må følge med søknaden. Dette kan legges ved den elektroniske søknaden som vedlegg. Alternativt kan du sende kartet i vanlig post, merk da kartet med navn og kommune. Vi har ikke mulighet til å finne fram tidligere innsendte kart på grunn av stor arbeidsmengde og korte tidsfrister under erstatningsoppgjøret.