Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder

Skadefellingstillatelse på ulv for hele Vest-Agder i perioden fra og med 1.juni til og med 15. juni 2015.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.06.2015

Fylkesmannen har av eget tiltak gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv i hele Vest-Agder fylke, med 15 dagers virkning fra og med 1. juni til og med 15. juni i år. Bakgrunnen for tillatelsen er tilstedeværelse av ulv i fylket gjennom lengre tid og en pågående beitesesong for bufe. Fellingstillatelsen er gitt i medhold av rovviltforskriftens bestemmelser og vedtak i Rovviltnemnda for Region 1 av 18. mars der det er gitt en kvote for betingede skadefellingstillatelser på inntil 4 ulv i Rovviltregion 1.

Fellingstillatelse er gitt det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder. Fylkesmannens avgjørelse kan etter forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra vedtaket er kjent, og eventuell klage sendes til Fylkesmannen.