Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skadefellingstillatelse på ei gaupe i begrenset område i Audnedal

Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på ei gaupe i et begrenset område i Audnedal. Tillatelsen gjelder til og med 19. august.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.08.2015

Statens Naturoppsyn har 2. august sannsynliggjort at skader på bufe i beiteområdet Solberg ved Konsmo i Audnedal, er voldt av gaupe. Den berørte saueeieren har søkt og fått innvilget skadefellingstillatelse på ei gaupe i det aktuelle beiteområdet.

Tillatelsen til felling er gitt søker og to medhjelpere og den har varighet til og med 19. august. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra vedtaket er kjent. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen.