Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Hva gjør du hvis....

På denne siden finner du svar på en del vanlige spørsmål om hvordan du går fram i situasjoner der freda rovvilt er involvert.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.04.2015

Opptreden ved funn av husdyrkadaver

Finner du et kadaver og har mistanke om at rovdyr har vært på ferde, bør du gjøre følgende:

  • La kadaver ligge mest mulig urørt, men dekk det til slik at ikke åtseletere kommer til.
  • Merk funnsted, gjerne med plastpose i tre eller lignende så det er lett å finne.
  • Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig.
  • Fotografer kadaver om mulig fra ulike vinkler.
  • Meld fra til nærmeste rovviltkontakt snarest mulig – bevis forsvinner fort! 

Opptreden ved interessante syns- og sporobservasjoner

Dersom du ser noe du tror kan være et av de fire store rovdyra er vi svært takknemlig for å få slike meldinger til nærmeste rovviltkontakt. Det samme gjelder spor- og sportegn som forbindes med disse dyra. Alle meldinger tas alvorlig, og behandles med diskresjon. Det vil normalt kreves funn utover en synsobservasjon for at en melding anses dokumentert etter nasjonale kriterier.

Merkeplater på bjellene

De fleste søyene har fargemerker på bjellene som viser hvor mange lam de har: grønn plate = ett lam, rød plater= to lam, blå plate = tre lam. Finner du ei søye som mangler ett eller flere lam, bør du melde til lokal saueeier eller en av kontaktpersonene så fort som mulig.

Kadaverhund

Det er et stort problem å finne kadaver som er så ferske at dødsårsaken kan fastslås. En kadaverhund er en hund som er spesialtrenet for å finne kadaver.

I samarbeid mellom Agderfylkene og Norske Kadaverhunder er det etablert en kadaverhundtjeneste som kan brukes til ettersøk av døde sau og lam. Det anbefales på det sterkeste at denne tjenesten benytte ved mistanke om rovviltskader. Nærmere informasjon kan fås ved å kontakte fylkesmannen eller fylkeslagene av Sau & geit og bondelaget.

Nettverket av rovviltkontakter

Det kreves normalt konkrete funn på kadaveret for å anta eller dokumentere at rovvilt har vært på ferde. Gjøres ikke slike funn, vil saken normalt forbli usikker. Rovviltkontaktene i fylket har den kompetansen som skal til for å gjøre disse funnene og tolke dem. Rovviltkontaktene er engasjert av Statens naturoppsyn. Tolkning av funn kan være vanskelig, og endelig konklusjon på undersøkelsen settes i samarbeid med regionansvarlig (Agder & Rogaland) i SNO.  Det er svært viktig at rovviltkontaktene nyttes aktivt til å undersøke situasjoner der det er mistanke om at freda rovvilt er involvert. Dette er nærmest en forutsetning for at dokumentasjon skal gi grunnlag for erstatningsutbetaling. Oversikten over fylkets fem rovviltkontakter finner du på baksida av folderen.

Kontaktinformasjon til viktige aktører i rovviltforvaltningen i Vest-Agder.