Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Aktuell litteratur

På denne siden vil vi presentere dokumenter som er aktuelle for rovviltforvaltningen i Vest-Agder. Det kan være både forvaltningsplaner og andre styringsdokumenter, vitenskaplige arbeider, fagrapporter og populariserte artikler om rovvilt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.04.2015

Forvaltingsplan for rovvilt i Region 1.  Vedtatt av Rovviltnemnda 20.3.2014

Bringsdal, Nina Hille. 2013. Kan ulvens (Canis lupus) opptreden i Agder forklares ved å sammenstille kunnskap om artens generelle økologi, spredningsbiologi og etableringsmønster med regionens geografi og historiske kilder samt konkrete eksempler på streifende individer på Sørlandet? Bacheloroppgave Universitetet i Agder. 35 s.

Loland, Bjørn. 2014. Hvilke faktorer påvirker kongeørnas predasjon på tamsau. Masteroppgave Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 30 s + 4 vedlegg.