Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Status for freda rovvilt i  Vest-Agder

Beitesesongen i 2014 var preget av betydelige ulveskader sentralt, vest og nord i Vest-Agder.  I tillegg hadde vi en kongeørnsak i Lyngdal, en jervesak i Sirdal og en gaupesak i Åseral. 

Fylkesmannen lager hvert år en orientering om rovviltsituasjonen og erstatningssøknadene. Her følger orienteringene for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.

Skader på husdyr voldt av freda rovvilt

Årlig mer enn 40 tusen sau og lam på utmarksbeite i Vest-Agder, og i størrelsesorden 5 % av disse forsvinner. Kun et lite antall blir funnet og undersøkt, årlig i størrelsesorden 100-200 stykk. Totalt ble 33 sau og lam dokumentert drept av freda rovvilt i 2014, hvorav 30 knytta til ulv. Totalt ble det gitt erstatning for 77 sau, og 246 lam i fylket i Vest-Agder for 2014. Til sammen ble det utbetalt rovvilterstatning i fylket for ca. kr 1 000 000,-.  Viktige tapsårsaker i tillegg til rovvilt antas å være sjukdom, skader (ryggvelt, skårfester, myrhull etc.) og rødrev. Det aller meste av erstatningsutbetalinger for skader voldt av freda rovvilt skjer på grunnlag av sannsynliggjorte, ikke-dokumenterte, tap.


Publisert 16.10.2014

Ulv på viltkamera i Åseral 26. september

Øst i Åseral er det installert viltkameraer som ledd i overvåking av rovvilt i området. Et av kameraene tok flere bilder av ulv 26. september.


Publisert 15.10.2014

Varslingstelefon for lisensjegere på ulv og jerv i rovviltregion 1

Det er opprettet en varslingstelefon 51 56 89 00 for hele Rovviltregion 1. Lisensjegerne i regionen plikter å ringe denne om morgenen før lisensjakt starter. Varslingstelefonen omfatter denne sesongen lisenskvotene for både ulv og jerv og vil bli fortløpende oppdatert.


Publisert 11.09.2014

Lisensjakt på ulv i Vest-Agder fra 1. oktober

Rovviltnemnda har åpnet for lisensjakt på én ulv fra og med 1. oktober 2014 og til og med 31. mars 2015. Storviltjegere oppfordres til å registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.


Publisert 23.07.2014

Fellingstillatelse på ulv i nye to uker fram til 6. august

Fylkesmannen gir på eget initiativ tillatelse til felling av en ulv i hele Vest-Agder. Tillatelsen gis med bakgrunn i flere funn av drepte og skadde sau og lam i området mellom Fjotland og Knaben og tidligere i Eiken . Faren for nye skader anses som stor.


Publisert 09.07.2014

Ny fellingstillatelse på ulv i Vest-Agder

Fylkesmannen gir på eget initiativ tillatelse til felling av en ulv i hele Vest-Agder. Tillatelsen gis med bakgrunn i at det er funnet skadde sau og lam i Eiken i Hægebostad kommune. Faren for nye skader anses som stor.


Publisert 30.05.2014

Status for rovviltberedskapen i Vest-Agder

Mange tusen sau og lam slippes i disse tider fra innmarks- til utmarksbeite i Vest-Agder. Av erfaring vet vi at omfattende rovviltsaker kan inntre, og både bufenæringen og den offentlige miljøforvaltningen har beredskap til å møte slike situasjoner når de dukker opp.


Publisert 08.05.2014

Tildeling av midler til å forebygge rovviltskader i 2014

Fylkesmannen i Vest-Agder har tildelt til sammen 158 000 kr til seks forebyggende og konfliktdempende tiltak mot husdyrskader forårsaket av rovvilt i Vest-Agder 2014.


Publisert 05.02.2014

Hanngaupe felt i Lyngdal 4. februar


Publisert 27.01.2014

Kvotefri gaupejakt i Vest-Agder i februar og mars 2014

Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 har vedtatt at jakt på gaupe også i år skal være kvotefri i Vest-Agder. Jakta på gaupe er storviltjakt og varer fra om med 1. februar til og med 31. mars i år.


Publisert 06.01.2014

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Vest-Agder for 2014

{PagePropertyPlugin}

Aktuelt

Informasjonstelefon lisensjakt
ulv og jerv
51 56 89 00

Vakttelefon rovvilt
906 19 471